Ο τρόπος της Πολιτικής

25

«… Εμείς πιστεύουμε στην Πολιτική που δεν κανοναρχεί αλλά διαβουλεύεται, που δεν πελαγοδρομεί αλλά διαμορφώνει προτεραιότητες, που δεν ομφαλοσκοπεί αλλά αναλαμβάνει την διακινδύνευση μιας παρουσίας χωρίς εκπτώσεις. Κι επιπλέον πιστεύουμε σε μια πολιτική που υπερβαίνει την ξεπερασμένη πολιτική γεωγραφία της Αριστεράς και της Δεξιάς.

Πιστεύουμε σε μια πολιτική που διακονεί την κοινότητα κι όχι τα επιμέρους τμήματά της. Πιστεύουμε σε μια πολιτική που αθροίζει και δεν διαιρεί τις δυνάμεις της κοινωνίας −αλλά και δεν ξεπλένει όσους υπονόμευσαν την κοινωνική συνοχή σταλίζοντας λύκους κι αμνούς μαζί− ακριβώς γιατί πιστεύουμε σε μια Πολιτική που υπερασπίζεται το Δημόσιο συμφέρον.

Γι’ αυτό και ΔΕΝ πιστεύουμε στο λιγότερο αλλά στο καλύτερο κράτος…»

Από το σχέδιο διακήρυξης της “Δημοκρατικής Αναγέννησης»