Απόσπασμα από τον όρκο της Φιλικής Εταιρείας

88

«Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους.

Θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν τον, όταν η περίσταση το συγχωρήσει».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κάλλιστα θα μπορούσε να ισχύει και σήμερα με αναφορά σε Οικονομικούς, Πολιτικούς και Πολιτισμικούς τυράννους της Ελλάδος και του Ελληνισμού.