Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτεί έργα βελτίωσης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Καλαμάτας

826

Όπως ανακοινώθηκε, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.) προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας», με εκτιμώμενη αξία 655.000 ευρώ. Το έργο απαλλάσσεται ΦΠΑ λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ. Στον ανάδοχο δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

 

ΠΗΓΗ:ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ON LINE