Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας ζητά Γραμματέα

53

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας (ΙΣΑ) επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη, σε έμμισθη θέση, 5ωρης απασχόλησης επί πενθήμερο.

Θα εκτιμηθούν τα ακόλουθα:

-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

-Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

-Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

-Πιστοποιημένη γνώση προγραμμάτων Η/Υ(MS Office-Διαδίκτυο)

-Προσόντα επιπλέον των ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των υποψηφίων

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από το προεδρείο του ΙΣΑ. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

(Της οριστικής πρόσληψης θα προηγηθεί δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικές αιτήσεις με βιογραφικά από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 μέχρι                                 και 31 Μαΐου 2024 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση    jobisarg@gmail.com

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  συνυποβάλλουν:

– σύντομο βιογραφικό σημείωμα

– αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– αντίγραφα τίτλων σπουδών