Ακόμη και ο Πλάτωνας έκανε λάθος. Το απέδειξε ο Τάκης Αντωνακόπουλος

961

Από το προσωπικό fb του Dr. Vasilis Moustakis https://www.facebook.com/vasilis.moustakis.3

«Τέλος έποχής Αντωνακόπουλου, Αργυρόπουλου.

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΙΦΘΗ !!!—————

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ

ΤΌ ΑΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έχοντας κατά νού τή ρήση τού ΠΛΑΤΩΝΑ ότι άν δέν άσχολείσαι μέ την πολιτική θά καταλήξεις νά σέ κυβερνούν κατώτεροί σου, άσχολήθηκα πηγαίνοντας στό πλευρό του.

Δυστυχώς όμως ό ΠΛΑΤΩΝΑΣ δέν είχε λάβει ύπ’ όψιν του τόν Τάκη Αντωνακόπουλο.

Έναν άνθρωπο πού δέν ήταν άνώτερός μας άλλά πίστευα ότι έξέφραζε μία συλλογικότητα.

Γι’ αυτό τό λόγο τόν καιρό έκείνο έτοίμασα καί τήν Στρατηγική γιά τήν Νίκη του Δημάρχου.

Αργά άνακάλυψα ότι συμπαρέσυρα συμπολίτες μου στήν θλιβερή πραγματικότητα νά τούς κυβερνά κατώτερός τους.

—Αύτή τήν φορά άποφάσισα νά αύτοτιμωρηθώ καί νά μήν είμαι στό πλευρό του παρά τήν παρότρυνση μερικών όλίγων πού τού έχουν παραμείνει ΔΗΘΕΝ πιστοί (περιμένουν εύκαιρία νά τού φύγουν καί αύτοί ) στήν έπόμενη έκλογική άνατροπή του.

—Ώς ένεργός Πολίτης όμως πιστεύοντας ότι είναι άδύνατον νά κάνει ΛΑΘΟΣ ό ΠΛΑΤΩΝAΣ

—Έψαξα, έκρινα, συνέκρινα καί κατέληξα μέ λογική καί νού νά στηρίξω τήν Υποψηφιότητα τού Στάθης Καννής.

—Ενός έπιτυχημένου καί έμπειρου αύτοδιοικητού, ΚΑΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ καί πάνω από όλα ικανό νά δημιουργήσει νέες θέσεις έργασίας, νά φέρει μιά νέα νοοτροπία, νά ξαναφέρει στό προσκήνιο τούς Δημότες.

— ΔΕΝ θά ξαναστηρίξω Δήμαρχο άντάξιο πρός τήν έπιμέλεια τής πόλης μας καί τών ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΉΣ

—-ΔΕΝ θά ξαναδιαψεύσω τόν ΠΛΑΤΩΝΑ

—-Παραμένω στίς Επάλξεις γιά ένα καλύτερο καί φωτινότερο ΠΥΡΓΟ

Τά δέ Μυνήματα είναι δύο.

—“”ΘΑ ΤΌΝ ΑΛΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ””

—ΚΑΙ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΒΓΑΖΑΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ” ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ “

Dr. Vasilis Moustakis

Chirurgie OMF

Ιανουάριος 2023

ΠΎΡΓΟΣ- ΗΛΕΙΑΣ

Σεπτέμβρης 2023»