Ο Γεωργόπουλος καλείται “να απολογηθεί” για αμαρτίες του παρελθόντος της ΔΕΥΑΕΡ και συμβούλων της αντιπολίτευσης

255

Κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία από τον έλεγχο που πραγματοποίησε στον Δήμο Ερμιονίδας και ειδικότερα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελιών ιδιώτη και Σωματείου κατά της Διαφθοράς τον Φεβρουάριο του 2021 και αφορούσε τη νομιμότητα σε θέματα αναθέσεων, διαδικασίας προμηθειών και παράνομους καταλογισμούς προστίμων σε καταναλωτές.

Αναζητήθηκαν ευθύνες τόσο από εμπλεκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους όσο και από Δημοτικούς Υπαλλήλους. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης Επιθεώρησης – Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.  Η έκθεση γνωστοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΕΑΔ (25.05.2023) διερευνήθηκαν:

α) Η νομιμότητα της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα οχήματα του δήμου ετών 2018-2019

β) Η νομιμότητα της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης εργασιών ετών 2015, 2016 και 2017 σε εταιρεία συγγενικού προσώπου μέλους του Δ.Σ, της διαδικασίας ορισμού ως έμμισθου μέλους του Δ.Σ, της συμμετοχής στην από 07.02.2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου μέλους το οποίο δεν παρίστατο κατά δήλωσή του στη συνεδρίαση αυτή, της μη κάλυψης θέσης Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης από το έτος 2014 και της πλημμελούς συντήρησης των δύο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).

«Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης συνέλεξαν στοιχεία και πραγματοποίησαν εξετάσεις προσώπων στις έδρες των υπηρεσιών, καθώς και από τις ελεγχόμενες υπηρεσίες μέσω ΕΛ.ΤΑ αλλά και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέχρι και τη σύνταξη της έκθεσης.

Ευρήματα ελέγχου:

Ως προς τις ενέργειες και παραλείψεις του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 ως και την 07.03.2019 ενώ ο Δήμος δεν είχε ενεργή σύμβαση με κάποιον οικονομικό φορέα για την προμήθεια καυσίμων φαίνεται να προμηθεύτηκε απροσδιόριστη ποσότητα καυσίμων από οικονομικό φορέα κατόπιν προφορικών εντολών του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων προς τους οδηγούς του Δήμου οι οποίοι μετέβαιναν στο πρατήριο καυσίμων του και προμηθεύονταν καύσιμα για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων τους χωρίς να λαμβάνουν νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τις προμήθειες αυτές.

H διαχείριση και η εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, ασκήθηκε αναρμοδίως από Αντιδήμαρχο στον οποίο δεν είχαν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και επιπλέον διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τη συμπλήρωση των προβλεπομένων διαταγών πορείας και δελτίων κίνησης.

Ως προς τις ενέργειες και παραλείψεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, διαπιστώθηκε απευθείας ανάθεση εργασιών κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017 σε εταιρεία συμφερόντων συγγενικών προσώπων μέλους του Δ.Σ. της επιχείρησης και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης μέρους των σχετικών εργασιών από το ίδιο ως άνω μέλος του Δ.Σ. με αποσιώπηση από αυτόν των λόγων εξαίρεσής του.

Σχετικά με τη συντήρηση δύο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) την περίοδο 2018 ως 2019 και κατά την εκτέλεση σχετικής σύμβασης έγινε ελλιπής συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων, έγινε ανακριβής βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης καθώς και πλημμελής σύνταξη των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από τα αρμόδια όργανα και αποπληρώθηκε αυτή στο σύνολό της χωρίς την ύπαρξη παρατηρήσεων.

Κατά τα έτη 2017 ως 2021 χρεώθηκαν τέλη ύδρευσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας πολίτη λόγω επιβολής σε αυτόν ποινής τεκμαρτής κατανάλωσης μη νόμιμα καθόσον δεν είχαν εξαντληθεί, πριν την επιβολή της ποινής, οι εκ του Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της επιχείρησης προβλεπόμενες ενέργειες.

Αναζήτηση ευθυνών:

α) Αναζητήθηκαν ευθύνες τόσο από εμπλεκόμενους δημοτικούς συμβούλους όσο και από υπαλλήλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης του Νομού Αργολίδας.

β) Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης Επιθεώρησης – Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν και στο Πταισματοδικείο Ναυπλίου, σε συνέχεια απάντησης των με α.π. Β21/363/04.01.2023 και Β21/363/07.03.2023 εγγράφων του.

Η έκθεση αυτή γνωστοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στις αρμόδιες αρχές με το α.π. 20830 ΕΞ 2023 ΕΜΠ /15.05.2023 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διοικητή της Ε.Α.Δ. και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

(Επεξεργασία πληροφοριών με στοιχεία από otamagazine.gr , ΕΑΔ, και έρευνα του akromolio.gr)