Προσφυγή για τον οδοφωτισμό και τον τρόπο που μεθοδεύεται το θέμα στο Δήμο Πύργου

202

Ο Σύλλογος εργαζομένων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως κατέθεσε προσφυγή στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά της απόφασης με αρ. 560/26-8-22, της Οικονομικής Επιτροπής, όπου ο Δήμος Πύργου επιχειρεί να παραχωρήσει τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Πύργου σε ιδιώτες.

Διαβάστε το κείμενο της προσφυγής, με το οποίο αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κριθεί παράνομη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται ένα θέμα δεκάδων εκατομμυρίων, που δεσμεύει το Δήμο για 12 χρόνια, να κριθεί από 5 ψήφους της πλειοψηφίας και αυτών που συνεργάζονται μαζί της και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Είναι εκτός λογικής 5 άτομα να υποθηκεύσουν τα έσοδα του Δήμου για πάνω από μια δεκαετία, χωρίς προηγούμενη καλά προετοιμασμένη έντονη διαβούλευση… 

ΕΝΩΠΙΟΝ

Του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 (Άρθρο 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 228  , όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 4555/18)

Του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας – Ζαχάρως

που εδρεύει στον Πύργο,

(ταχυδρομική διεύθυνση Πατρών & Τ. Πετροπούλου 2, Πύργος Ηλείας, 27131)

                                                                  ΚΑΤΑ

1) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου-ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και εκπροσωπείται νόμιμα

2) Της υπ’ αριθμ.  560/26-08-2022  (ΑΔΑ: 9ΚΗΨΩ17-Η45) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:   1)       Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπόψιν Προέδρου κ. Ιωάννη Σαρμά

 (Τσόχα & Βουρνάζου, Τ.Κ. 115 21 – [email protected], [email protected] )

2)   Επιτροπή Διαφάνειας του Ν. 4622/99

    (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ. 104 42 – [email protected])

 

3)   Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου

(Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 15- [email protected])

 

4)   Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.ΟΤΑ), 2ος όροφος, Αθήνα

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Πύργου με την ως άνω μνημονευθείσα  Απόφαση της αποφάσισε :

Α)   επιλέγει τη μέθοδο για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Πύργου την διαδικασία μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης που θα περιλαμβάνει «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» και δυνατότητα σύναψης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας με ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού) στη οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή θα γίνει μέσω Σ.Ε.Α.

Β) εκχωρεί μέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού για την αποπληρωμή της ανωτέρω μελλοντικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων της εξοικονόμησης και των λοιπών απαιτήσεων που θα προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη που θα καταρτιστούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η/Μ του Δήμου

Γ) Να συναφθεί σύμβαση μεταξύ του καταθέτη και του φορέα – παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας περί εκχώρησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014)

Δ) Ν δημιουργηθεί με απόφαση του Δήμου escrow account (ειδικός καταπιστευτικός λογαριασμός) σε πιστωτικό ίδρυμα

Ε) Να οριστεί μεσεγγυούχος ως χειριστής των εκχωρούμενων απαιτήσεων

  1. ΣΤ) Να δημιουργηθεί κωδικός Κ.Α. Εξόδων: 20-6279.001.

Ζ) Να εγκριθεί η προετοιμασία της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Την ανωτέρω Απόφαση ,  προσβάλλουμε δια της παρούσας μας, ως νόμω και ουσία αβάσιμη και ζητούμε την  ακύρωσή της για τους κάτωθι νόμω και ουσία βάσιμους λόγους.

Ειδικότερα :

Α)  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν.  4555/2018 αναφέρει:

«1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

2.Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.»

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Αρχ. Ολυμπίας, Ζαχάρως και Πύργου αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη του τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με το καταστατικό του όπως αυτό  έχει καταχωρηθεί στο γενικό βιβλίο σωματείων περιφέρειας Πρωτοδικείου Ηλείας  με αύξων αριθμός 6/15 και τροποποιηθεί με την υπ.  Αριθ. 29/2015 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας

Για την υποβολή της προσφυγής υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (Συνημμένο 1).

Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 26-08-2022 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 01/09/2002 επομένως η υποβολή της προσφυγής μας είναι εμπρόθεσμη.

 Β) ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

  1. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

(Καταστρατήγηση του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύει , παράκαμψη του Δημοτικού Συμβουλίου, του ανώτατου οργάνου διοίκησης του δήμου που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας και την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση και καταστρατήγηση του άρθρου 102 παρ. 2 του Συντάγματος για την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. – Έλλειψη νόμιμης ικανότητας διοικητικού οργάνου)

Ο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στο άρθρο 19 παρ. 1 , προβλέπει ότι : «Ο Δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τον Δήμαρχο» και στο άρθρο 93 παρ. 1 (Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου) ότι: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής». Τέλος, το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ορίζει : «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. […]»

Σε αντίθεση με το άρθρο 72 του Ν. 3852 που ρητά και αποκλειστικά αναφέρει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται βάσει ρητής διάταξης  σε άλλο όργανο του Δήμου.

Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω παρατεθεισών διατάξεων προκύπτει ότι αρμόδιο όργανο για την εκχώρηση ανταποδοτικών τελών του Δήμου (άρθρο 43 του Ν. 4257/2014), είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ. 5), δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα ως προς τα ανωτέρω ζητήματα, στην Οικονομική Επιτροπή.

Με την προειρημένη απόφαση,  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παραβιάζουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι καθώς και τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης εκχωρώντας ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, αλλά και την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας παρακάμπτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10, έχει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν το Δήμο και το μοναδικό που έχει την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση.

Προς επίρρωση των ανωτέρω , σας παραθέτουμε την πράξη 1764/2019 Τμήμα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποφασίζει σχετικά για σχέδιο σύμβασης Ενεργειακής Αναβάθμισης Δήμου αναγράφοντας: «Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Α. Με τη 257/2.4.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου … εγκρίθηκε η συνταχθείσα από τις Διευθύνσεις Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και τρόπου υλοποίησης της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο …», προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σύμβαση παροχής υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας και αποπληρωμή της ως άνω επένδυσης με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ), με δύο (2) υποέργα: 1) Παροχή υπηρεσιών «ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο …», προϋπολογισμού 14.414.995,74 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και 2) Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο ανωτέρω υποέργο, προϋπολογισμού 360.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ακολούθως, με την 330/7.5.2018 όμοια απόφαση εγκρίθηκε η εκχώρηση εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού του Δήμου για τη χρηματοδότηση της ανωτέρω δράσης (βλ. άρθρο 43 του ν. 4257/2014), στο ύψος που αναλύεται στην προμνησθείσα μελέτη (προηγουμένως είχε ληφθεί η έγκριση και της Οικονομικής Επιτροπής με τη 274/4.5.2018 απόφαση αυτής), ενώ με την με αρ. πρωτ. 105055/12.12.2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης. Περαιτέρω, με την 817/13.12.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού για το ως άνω 1ο υποέργο, ενώ με την 809/10.12.2018 όμοια συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.»

Εάν στο φάκελο της ανωτέρω υπόθεσης δεν είχαν υποβληθεί οι αποφάσεις  από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκχώρηση των τελών θα κωλυόταν η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σας αναφέρουμε την υπ’ αριθμ. 14347/28-01-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΠΦΟΡ1Υ-ΛΡ1) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία απέρριψε την προσφυγή Δημοτικού Συμβούλου κατά της αριθ. 227/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας περί: «Έγκριση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παιονίας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης…» ενώ ίσχυαν οι διατάξεις του Ν. 4555/18.

Συγκεκριμένα στο δεύτερο λόγο ακύρωσης αναγράφει ότι : «Σύμφωνα με του ισχυρισμού του προσφεύγοντα, προκειμένου να ληφθεί η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έπρεπε να προηγηθεί σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιονίας, κάτι το οποίο δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ως προς τον παραπάνω λόγο ακύρωσης θα πρέπει να λεχθεί ότι τόσο από το άρθρο  72 του Ν. 3852/2010 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» , όσο και από την εν γένει κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται στην προκειμένη περίπτωση, η προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, ούτε η παροχή γνώμης ή απόψεων της επί του εν λογω θέματος. Συνεπώς και αυτός ο ισχυρισμός τους προσφεύγοντα θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.»

Από την αυτοτελή και συνδυαστική ερμηνεία των προαναφερθέντων διατάξεων συνάγεται ότι δεν παρέχεται τέτοια αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή και το μοναδικό όργανο που θα μπορούσε να αποφασίσει την εκχώρηση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και την σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων είναι μόνο το κυρίαρχο όργανο του Δήμου, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει και την λαϊκή βούληση.

 Πλέον των ανωτέρω στο παραδοτέο 5 σελ. 36 της μελέτης παροχής υπηρεσιών «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Πύργου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησής της σχετικής επένδυσης και έγκρισης της προετοιμασίας για την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών» , η οποία αποτελεί την μελέτη με βάση την οποία εξετάζεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της Ενεργειακής Αναβάθμισης  στο Δήμο Πύργου και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: «Το επιχειρησιακό μοντέλο θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξέταση (Έγκριση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο, Επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκρισης της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών ….»

Κατά συνέπεια  η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη   διότι υπάρχει αναρμοδιότητα, έλλειψη νόμιμης ικανότητας, της διοικητικής αρχής , ήτοι της Οικονομικής  Επιτροπής που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία δεν εμπίπτει στην κατηγορία των πράξεων  που το εν λόγω όργανο μπορεί σύμφωνα με τον κανόνα δικαίου που το διέπει και τις εξουσίες του οργάνου που του έχουν μεταβιβαστεί, να εκδώσει .

 

  1. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

(Καταστρατήγηση του άρθρου 45 παρ. 3 α) και β)   του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας – καταστρατήγηση του άρθρου 33 του Ν. 4270/14 καθώς και ελλιπή και εσφαλμένη αιτιολόγηση – καθιστώντας ανέφικτο τον έλεγχο της διάθεσης των ποσών  σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας.

Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  ο οποίος εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις όπως εν προκειμένω, ορίζει στο τιτλοφορούμενο ««Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης» άρθρο 45, με το οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, τα εξής: «1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η αναθέτουσα αρχή τηρεί «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης»[…] 3.[…] ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του, γ) … στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων…». Στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης, αναφέρεται ότι «Στο άρθρο 45 επιβάλλεται υποχρέωση τεκμηρίωσης κάθε διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. Η διάταξη του άρθρου αυτού αποτελεί και συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις καλής διακυβέρνησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που επιβάλλει η Οδηγία 2014/24/ΕΕ», η οποία, άλλωστε, αναδεικνύει σε ρητούς στόχους της μεταρρύθμισης που επέφερε, τόσο την καλή διακυβέρνηση, όσο και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, ως βασικών παραμέτρων για τη διασφάλιση ορθών διαδικασιών, μεταξύ άλλων, και για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης (πρβλ. αιτιολογικές σκέψεις 45 και 126 της οικείας Οδηγίας, καθώς και τις διατάξεις του Τίτλου IV αυτής, Ε.Σ. 319/2020 ΣΤ΄ Κλιμ., σχετικά με την αρχή της διαφάνειας βλ. αποφ. ΔΕΕ της 14.11.2013, C- 388/12, «Comune di Ancona κατά Regione Marche», σκ. 47-50, της 7.12.2000, C- 324/98 Telaustria Verlags GmbH, σκ. 61). Κατά την έννοια των ανωτέρω, η τεκμηρίωση του κόστους της υπό σύναψη σύμβασης, με την αναφορά, δηλαδή, και τη συμπερίληψη στον οικείο φάκελο των συγκεκριμένων στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίμηση του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ανάγεται σε στοιχείο νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης, που υπόκειται, ως τέτοιο, στον προσυμβατικό έλεγχο της πληρότητας της αιτιολογίας των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου, ειδικότερα, να διαπιστωθεί αν η τελευταία ενήργησε εντός των ορίων της διακριτικής της ευχέρειας, που προδιαγράφονται, μεταξύ άλλων, από τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως ήδη αποτυπώθηκαν νομοθετικά στο άρθρο 33 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). Συνακόλουθα, παντελής έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου τεκμηρίωσης του κόστους που επάγεται για τον αναθέτοντα φορέα η σύναψη δημόσιας σύμβασης, εξαγόμενο είτε με βάση συγκριτικές τιμές παλαιότερων παρεμφερών συμβάσεων, είτε μέσω διαβούλευσης με δραστηριοποιούμενους στην αγορά οικονομικούς φορείς, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της σχετικής διαδικασίας, στο μέτρο που καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο της διάθεσης του δημοσίου χρήματος εντός του πλαισίου των ανωτέρω αρχών (πρβλ. Ε.Σ.119/2020 Τμ Μείζ-Επταμ.Συνθ., 1253, 301/2019 VI Τμ., 25, 22/2018 Κ.Π.Ε.Δ. IV Tμ., 304/2020, 268/2019 ΣΤ΄ Κλιμ., 171/2020 Z΄ Κλιμ., Στ’ Κλιμ. 360/2020).

Εν προκειμένω στο εισηγητικό της  ανυπόστατης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου για να αποπροσανατολίσουν  δίνουν έμφαση και  στόχο για βελτίωση του φωτισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (προφανώς θα εννοούν το κόστος συντήρησης) προκειμένου να ανατεθεί η προμήθεια, συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού φωτισμού σε ιδιώτες για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Μόνο για να το στηρίξουν αυτό δεν δίνουν επαρκή περιγραφή και στοιχεία που από τη σύγκρισή τους θα προκύπτει η βέλτιστη λύση, ενώ  μέρος των στοιχείων που δίνουν είναι παραπλανητικά.

Συγκεκριμένα:

1.Αναφέρεται ότι χρήζουν ενεργειακή αναβάθμιση 18.756 φωτιστικά σώματα χωρίς να προσδιορίζεται το ποσοστό αυτών στο σύνολο των φωτιστικών του Δήμου μας. Από πρόχειρη – άμεση έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός αυτός αφορά το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού του Δήμου. Όμως σε κανένα σημείο της εισήγησης δεν αναφέρεται ξεκάθαρα εάν θα γίνει αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων λειτουργίας led ή αντικατάσταση λαμπτήρων στα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. Σε μία παράγραφο αναφέρεται η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και σε άλλη η αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης. Δηλαδή ο εισηγητής φάσκει και αντιφάσκει με αποτέλεσμα να μπερδεύει τον οποιονδήποτε αναγνώστη. Όμως είναι ψευδές ότι το σύνολο του δημοτικού φωτισμού χρήζει αντικατάστασης, δεδομένου ότι παλαιοί λαμπτήρες πχ υδρογόνου των 125 W έχουν καταργηθεί και τα τελευταία χρόνια μέσω προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου μας έχουν αντικαταστήσει την πλειοψηφία των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες Led, ισχύος 20 W περίπου, υψηλής φωτεινής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης.

2.Δεν παρουσιάζεται στο εισηγητικό και διατακτικό της απόφασης κανένα τεχνικό στοιχείο με τον αριθμό και το είδος των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων που λειτουργούν στο Δήμο μας, έτσι ώστε να δούμε την ωριαία κατανάλωσή τους (Α’ στάδιο μελέτης) και να δοθεί η δυνατότητα να συγκριθεί με την πρόταση που αδιευκρίνιστα προτείνεται (αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ή λαμπτήρων). Με αυτό τον τρόπο θα αποκαλυπτόταν ο υπολογισμός της εκτίμησης για επίτευξη ετήσιας κατανάλωσης 1.955291,68 W.  Επίσης δυστυχώς πολλά φωτιστικά σημεία βρίσκονται από παλιές επεκτάσεις μέσα σε ιδιοκτησίες, επαρχιακούς δρόμους και εθνικό δίκτυο τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθούν προς όφελος του Δήμου μας. Άρα πρέπει να υπάρχει αναφορά  για την προτεινόμενη κατάργηση φωτεινών σημείων που δεν είναι και λίγα (είναι πάνω από 2000) καθώς και πιθανή πρόταση για πρόσθεση νέων σε σημεία με ελλιπή φωτισμό.

3.Δε γίνεται καμία αναφορά για το κόστος της επένδυσης για το χρονικό διάστημα των 12 ετών, παρά μόνο για τα έξοδα του Δήμου μας για το κόστος λειτουργίας του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού για το έτος 2019. Αλλά και αυτό το ποσό δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς, επειδή σε μία πρόταση ως υπολογιζόμενο ορίζεται στα 868.744,73 €, σε άλλη πρόταση ως πραγματικό από στοιχεία της ΔΕΗ ορίζεται στα 1.031.578,98 € και σε άλλη πρόταση πάλι ως υπολογιζόμενο ορίζεται στα 1.088.939,18 €.

Άρα από την Α’ ενότητα του εισηγητικού της απόφασης λοιπόν δεν δίνονται λεπτομερή στοιχεία του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού, το πραγματικό κόστος λειτουργίας του , οι προτεινόμενες βελτιώσεις καθώς και το κόστος αυτών. Αντιθέτως δίνονται στοιχεία αντικρουόμενα και ανακριβή  που δεν οδηγούν τον αναγνώστη στο σχηματισμό άποψης.

4.Στην περιγραφή της επιλογής 1 που περιγράφεται στη Β’ ενότητα του εισηγητικού υπάρχει ασάφεια ως προς την αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης  χωρίς ωστόσο να αναφέρει πόσο θα είναι το κόστος αυτής και πως αναλυτικά προκύπτει. Από τα αναγραφόμενα «…. Αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας), στη διάρκεια της δωδεκαετούς (12) Συμβατικής Περιόδου. Ο Δήμος σύμφωνα με την έγκριση του παραδοτέου, επιλέγει την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο)…….» δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα για την αποπληρωμή του Αναδόχου.

5.Στην επιλογή 2 αναπτύσσει τη χρηματοδότηση της επένδυσης με τα προβλήματα του δανεισμού, χωρίς πάλι να αναφέρει το ποσό αυτού και τονίζοντας το ρίσκο του Δήμου λες και η επιτυχία της επένδυσης εξαρτάται από τη χρηματοδότηση.  Επίσης στη συνέχεια αναφέρει ότι ο Δήμος δεν έχει την  οικονομική δυνατότητα και την επάρκεια του αρμόδιου προσωπικού για την βελτίωση και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

6.Παραπλανούν ότι το Τμήμα Η/Μ & Εγκαταστάσεων είναι υποστελεχωμένο και αδυνατεί να συντάξει μελέτες προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και συναφών έργων δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έτσι λειτουργούσε το συγκεκριμένο Τμήμα του Δήμου.

Προς επίρρωση αυτού, σας ενημερώνουμε ότι το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με την 1/2020 μελέτη για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λιπών συναφών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Πύργου  την οποία είχε συντάξει ο Αν. Προϊστάμενος Η/Μ και Εγκαταστάσεων (ο οποίος μετά μετακινήθηκε με απόφαση Δημάρχου στην Καθαριότητα και επιπλέον και ο άλλος Αν. Προϊστάμενος που τοποθετήθηκε μετακινήθηκε στην Καθαριότητα) και είχε θεωρήσει ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Πύργου.

Το 2021 υπεγράφη σύμβαση για το Τμήμα Α που αφορούσε μεταξύ άλλων και την προμήθεια 12000 λαμπτήρων led για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου  και το 2022 υπεγράφη η παράτασή της.  (Βλ. αριθμ. πρωτ. 13148/17-05-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ : 21SYMV008646437) και την παράταση αυτής με αριθμ. πρωτ. 6666/16-03-2022 (ΑΔΑΜ : 22SYMV010216639)

Άρα κρίνονται αβάσιμα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζονται ότι το τμήμα Η/Μ και  η υπηρεσία  αδυνατεί να συντάξει μελέτες .

Οι ανωτέρω προμηθευόμενες λάμπες led δεν θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί από τις ανάγκες προμήθειας φωτιστικών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου;

Αλλά δυστυχώς πώς αυτό να πραγματοποιηθεί όταν τα στοιχεία αφορούν παρελθόντα έτη 2017-2018 και 2019 και δεν είναι επικαιροποιημένα.

Επίσης, παρατηρείται ότι δεν κάνουν καμία αναφορά για τμηματική αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με ιδίους πόρους, όπως ως ανωτέρω γινόταν στο Δήμο μας. Αντιθέτως γίνεται προσπάθεια προώθησης της εκτέλεσης της επένδυσης μέσω της επιλογής ΣΕΑ σε Ιδιώτη τονίζοντας την ανάληψης ευθύνης του Ιδιώτη και το ρίσκο του Δήμου.

Η παρούσα δημοτική Αρχή απαξιώνει κάθε δράση και εργασία από τους εργαζόμενους του Δήμου και ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, χωρίς αναφορά ότι η αναβάθμιση και η συντήρηση του δικτύου  γίνεται από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας. Ο Δήμος μας διαθέτει τρεις έμπειρους ηλεκτρολόγους εναερίτες , δύο χειριστές καλαθοφόρων οχημάτων, δύο καλαθοφόρα οχήματα καθώς και πλεονάζον προσωπικό ορισμένου χρόνου που η Δημοτική Αρχή επιλέγει και μπορεί άνετα και βλάβες δημοτών να καταγράψει και συντήρηση δικτύου να κάνει και αναβάθμιση να υλοποιήσει. Επίσης διαθέτει πέντε (5) έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς με κύριες ασχολίες την εκπόνηση μελετών (έργων, υπηρεσιών, προμηθειών) και επίβλεψη έργων και συναφών υπηρεσιών. Μάλιστα ένας από αυτούς έχει βραβευτεί από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έπαινο (ΦΕΚ 1544Β΄/01.04.2021) για τη σύνταξη τεχνικού βιβλίου στο οποίο περιείχε μελέτες που εκπόνησε στη διάρκεια της θητείας του.

Όμως γίνεται υποβάθμιση του ίδιου του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, των τεχνικών εξαρτημάτων της και γενικότερα των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας. Επίσης θα μπορούσε να λειτουργήσει από τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που επιλέγονται από τον Δήμαρχο το προτεινόμενο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Sence City» για την αναφορά προβλημάτων ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, οδικού δικτύου κλπ. από τους δημότες 24 ώρες την ημέρα. Δυστυχώς η εφαρμογή του προγράμματος προφανώς πιθανόν ενοχλούσε τη Δημοτική Αρχή και δε στήριξε την εφαρμογή του.

Με αναληθή λοιπόν στοιχεία περί έλλειψης προσωπικού, αδυναμία σύνταξης μελετών, αδυναμίας καταγραφής των προβλημάτων οδοφωτισμού υποβαθμίζεται ο ρόλος και οι δυνατότητες της αρμόδιας Υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου προκειμένου να τονιστεί η αναγκαιότητα επιλογής Ιδιώτη για συνήθη προσφορά υπηρεσιών σε θέματα δημοτικού φωτισμού.

7.Παρουσιάζονται αντιφάσεις στη διαδικασία εκτέλεσης της ενεργειακής αναβάθμισης από το Δήμο, δηλαδή στην επιλογή 2. Σε μία παράγραφο αναφέρει ότι για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού ο Δήμος θα πρέπει να υλοποιήσει 100% δανεισμό και σε άλλη παράγραφο ότι θα προβαίνει είτε σε δανεισμό, είτε σε δέσμευση ποσού του προϋπολογισμού του. Επομένως αποδεικνύεται η τμηματική υλοποίηση της ενέργειας κάτι που έκανε μέχρι πρόσφατα ο Δήμος μας εκτελώντας υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με ιδίους πόρους και μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και όχι η ανάγκη για άμεσο φωτισμό.

8.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του Μητροπολιτικού Δήμου Πύργου με τις υπόλοιπες περιπτώσεις δήμων που ανέθεσαν σε ιδιώτη την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού που δεν παρουσίασαν «…. φαινόμενα ενστάσεων ή πρσφυγών…» επειδή κάθε Δήμος πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τη στελέχωση του προσωπικού, τα τεχνικά μέσα που διαθέτει, τον προϋπολογισμό του και τη διάθεση για δουλειά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώνεται η ανεπαρκής αιτιολόγηση της Οικονομικής Επιτροπής στη λήψη απόφασης:

  • για την επιλογή της μεθόδου εξοικονόμησης ενέργειας οδοφωτισμού,
  • για την εκχώρηση μέρος των ανταποδοτικών τελών
  • για τη σύναψη σύμβασης εκχώρησης μεταξύ Δήμου και παρόχου ενέργειας
  • για τη δημιουργία escrow account
  • για τον ορισμό μεσεγγυούχος ως χειριστής των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  • για τη δημιουργία κωδικού εξόδου
  • για την έγκριση της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας

Δεν παρουσιάζονται κρίσιμα και απαραίτητα στοιχεία  για την αναγκαιότητα δέσμευσης μέρους των δημοτικών τελών και ανάθεση της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού σε ιδιώτη. Αντιθέτως παρουσιάζονται ανακριβή στοιχεία για την υποβάθμιση του προσωπικού, των Υπηρεσιών και των δυνατοτήτων του Δήμου και έχοντας την τάση αποποίησης ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Ξεχνούν όμως ότι ο Δήμος είναι ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού, παροχής υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν πρέπει οι εργαζόμενοι και η Δημοτική Αρχή να υποβαθμίζουν το ρόλο του και να προσπαθούν να αναθέτουν το κάθε αντικείμενο στον ιδιωτικό τομέα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούσε κάλλιστα η Δημοτική Αρχή να κάνει χρήση της παραγράφου 2.γ, του άρθρου 9, του Νόμου 3855/2010 (τον οποίο και μνημονεύει και η Τεχνική Υπηρεσία στην εισήγησή της) και σε συνεργασία με ιδιώτη που διαθέτει την τεχνογνωσία να προχωρήσει στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων, έτσι ώστε με τη μείωση του φωτισμού τις ώρες κυκλοφοριακής ηρεμίας θα εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης η χρήση φωτιστικών σωμάτων με ηλιακή ενέργεια θα έδινε λύση στον σημερινό ενεργειακό πρόβλημα, αλλά δυστυχώς απουσιάζει τελείως από την πρόταση αναβάθμισης. Αντίθετα στην προαναφερθείσα σύμβαση προμήθειας η Υπηρεσία είχε προνοήσει και είχε συμπεριλάβει για πιλοτική εφαρμογή είκοσι (20) τεμάχια τα οποία η Δημοτική Αρχή δεν αξιοποίησε.

Όμως στην συγκεκριμένη απόφαση εκτοξεύεται σκόπιμα το κόστος προμήθειας και αντικατάστασης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στο τριπλάσιο περίπου και δεσμεύει τα ανταποδοτικά τέλη για δώδεκα ολόκληρα χρόνια και αποκρύβεται ότι:

1ο  το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί από τον ίδιο το Δήμο με ιδίους πόρους και μέσα.

2ο η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα προκύψει στα επόμενα δώδεκα χρόνια, θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του αναδόχου

3ο μετά το πέρας των δώδεκα ετών οπόταν και θα είχαν όφελος οι δημότες, τα φωτιστικά θα πρέπει να αλλαχθούν.

40 το πραγματικό κόστος της προμήθειας των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων είναι πολύ μικρότερο από την υπερκοστολογημένη πρόταση των παραδοτέων της μελέτης  (βλ. παρακάτω την έρευνα αγοράς του Συλλόγου) .

5ο την υποβάθμιση της απόδοσης του δημοτικού φωτισμού προτείνοντας αντικατάσταση 8.525 λαμπτήρων led 18-23W με φωτιστικά σώματα ισχύος μόλις 12W.

6ο δεν έχουν γίνει για το σύνολο του Δήμου οι απαραίτητες φωτοτεχνικές μελέτες από τις οποίες προκύπτουν οι απαιτήσεις του φωτισμού.

7ο Θα πληρώνουμε για την συντήρηση των φωτιστικών 120.000 ,00 € το έτος , ήτοι 1.440.000,00 € για 12 χρόνια , για φωτιστικά LED ( αναγράφεται στο 4.3 του Παραδοτέου της Μελέτης )  ενώ σύμφωνα με το εισηγητικό της απόφασης  αναγράφεται ότι θα έχει μηδενικές δαπάνες για συντήρηση του νέου Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού και τα έξοδα θα τα αναλάβει αποκλειστικά ο ανάδοχος (αλλά και στην σελ. 37 του ίδιου παραδοτέου) .

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει η παρανομία της προσβαλλόμενης  διοικητικής πράξης που ανάγεται στην τυπική νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης αλλά και στην ουσιαστική νομιμότητά της , ως εκ τούτου καθίσταται ακυρωτέα.

Ο κ. Συντονιστής της Αποκεντρωμένης οφείλει κατά το άρθρο 116 του Ν. 4555/16 να ελέγξει επισταμένα  για να διαπιστώσει ότι δεν είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έγκριση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας σε συνάρτηση με την προμήθεια λαμπτήρων led και ηλιακών φωτιστικών σωμάτων που προμηθεύτηκε ο Δήμος το 2021 και το 2022 μετά από διεθνή μειοδοτικό για διαγωνισμό, τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί από τον τ. Προϊστάμενο Η/Μ κατά το πρώτο στάδιο των παραδοτέων  καθώς και το υπερεκτιμημένο κόστος των προμηθευόμενων ειδών  και την εκτέλεση της σύμβασης που καθιστούν την απόφαση ακυρωτέα .

 3.ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΤΟΥ Ν. 4604/19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 203/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Στο άρθρο 132 του Ν. 4604/19 ορίζεται : «Στο άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄47) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που η αδυναμία ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. οφείλεται σε μη ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγματοποίησης επενδύσεων και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο σε κωδικούς αριθμούς αυτού, από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους εν λόγω κωδικούς. Το χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχετικών τελών και δικαιωμάτων, προκειμένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από το επόμενο οικονομικό έτος από αυτό της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόμενα, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να /καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται επισταμένως από την αρμόδια, για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων, καθώς και του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α., Αρχή.».

Με την αριθμ. 539/2017 απόφαση του ΣτΕ (τμήμα Β’)  κρίθηκε  ότι  η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των κατά κατηγορίες υπoχρέων, συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, πρέπει, εν όψει του ανταποδοτικού χαρακτήρα τούτου, να αποβλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση αναλόγων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα, όπως τα δύο αυτά κονδύλια (έσοδα-έξοδα) της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ο δε προσδιορισμός των κονδυλίων αυτών πρέπει να ερείδεται σε συγκεκριμένα ακριβή, εν όψει επικαίρων διαπιστώσεων, στοιχεία, ώστε τα προβλεπόμενα έσοδα να ανταποκρίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις κρατούσες πραγματικές συνθήκες αναφορικά με το εμβαδόν και τις χρήσεις των εξυπηρετουμένων ακινήτων και τις αναγκαίες, για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, δαπάνες κατά το έτος στο οποίο αφορά η απόφαση αυτή. Ως εκ της κατά τα ανωτέρω επιβαλλομένης αναλογικής σχέσεως μεταξύ των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό κάθε δήμου κονδυλίων εξόδων και εσόδων των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 25/1975, πρέπει να ερμηνευθεί, σε συμφωνία με την ισχύουσα δημοτική νομοθεσία, κατά την οποία οι προϋπολογισμοί των δήμων συντάσσονται κατ’ έτος για το επόμενο έτος, ότι επιβάλλει ήδη την κατ’ έτος λήψη αποφάσεως για τους συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύσουν το επόμενο έτος, ώστε η σχετική απόφαση να ερείδεται και να ανταποκρίνεται σε επικαιροποιημένα στοιχεία του προϋπολογισμού του οικείου δήμου για το συγκεκριμένο έτος. Ο καθορισμός άλλωστε των επί μέρους, κατά κατηγορία υποχρέων, συντελεστών του τέλους δεν μπορεί, εν όψει των αρχών της διαφάνειας της δράσεως της Διοικήσεως και της ασφαλείας του δικαίου, να συναχθεί σιωπηρώς από τα προβλεπόμενα στους οικείους προϋπολογισμούς των δήμων για τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού ποσά εσόδων, όταν στους σχετικούς κωδικούς δεν περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων προκύπτουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Η χρήση, συνεπώς, της παρεχομένης εξουσιοδοτήσεως για τον καθορισμό των εφαρμοστέων το επόμενο έτος συντελεστών του τέλους είναι υποχρεωτική κατ’ έτος, συνιστώσα οφειλομένη νόμιμη ενέργεια και η παράλειψη εκδόσεως σχετικής αποφάσεως εναρμονισμένης με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του έτους, στο οποίο αφορούν οι συντελεστές, εντός ευλόγου χρόνου αφ’ ότου έπρεπε να εκδοθεί (Οκτώβριος κάθε έτους) και πάντως πρό του χρόνου από του οποίου πρέπει να ισχύσει (1η Ιανουαρίου του επομένου έτους), συνιστά παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με την 203/2021 απόφασή του (ΑΔΑ: 66Δ9Ω17-0Ο8) καθόρισε του συντελεστές των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 βάσει των προβλεπόμενων εσόδων και των συγκεκριμένων δαπανών που θα χρηματοδοτήσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή μόνο  εισηγητικό όργανο καθίσταται ως προς την έγκριση και διάθεση των ανταποδοτικών τελών.

Από τα ανωτέρω διαπιστώνονται οι νομικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης απόφασης η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία , νομολογία και τις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου Διοίκησης του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο να καθορίζει τους συντελεστές των δημοτικών τελών βάσει των εσόδων και εξόδων  των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Είναι το μοναδικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να  διαθέσει  άλλα έσοδα του Δήμου και να εγκρίνει δαπάνες που λογίζει ως δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας, και οι οποίες θα καλυφθούν από τα ανταποδοτικά εντός πενταετίας βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των σχετικών αποφάσεων καθιστώντας την   παράνομη και ακυρωτέα.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου 2022 δεν ισχύει η ανταποδοτικότητα διότι τα έξοδα των ανελαστικών δαπανών για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα υπερκαλύπτουν τα έσοδα σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Οι επενδυτικές δαπάνες (όπως η προμήθεια φωτιστικών led και η τοποθέτησή τους)  θα πρέπει να καλυφθούν από άλλα έσοδα του Δήμου και βάσει χρονοδιαγράμματος, εντός πενταετίας να καλυφθούν από τα ανταποδοτικά.

Πού είναι η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζει από ποια έσοδα θα χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες της ενεργειακής αναβάθμισης και το χρονοδιάγραμμα εντός πενταετίας που θα καλυφθούν, αφού τα έσοδα για τα επόμενα δώδεκα χρόνια θα μετακυλήσουν στον ανάδοχο;

 4.ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

(Καταστρατήγηση του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 )

Στο άρθρο 117παρ. 1 του Ν. 4674/2020 ορίζεται : 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

Εν προκειμένω στον προϋπολογισμό του 2022 δεν υφίσταται εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων τις οποίες θα βαρύνουν οι δαπάνες για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας συντήρησης ενεργειακής αναβάθμισης.

Επίσης, στο διατακτικό σκέλος της απόφασης δεν παρατίθεται οποιαδήποτε τεχνική ή ποσοτική περιγραφή των αναγκαίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην είναι ευχερής, ούτε κατ’ ελάχιστον, η κοστολόγηση των εργασιών και η επ’ αυτών επιβάρυνση του προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια δέσμευσης.  Οι εργασίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να έχει προηγηθεί τεχνική έκθεση και τεκμηριωμένος, και επικαιροποιημένος προϋπολογισμός αυτών  και όχι εκ των υστέρων και κατά περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι έχει τηρήσει την αρχή της οικονομικής διαχείρισης και κυρίως έχει υπολογίσει τη διάθεση των απολύτως αναγκαίων χρημάτων.

Επιπλέον δεν τεκμαίρεται, ποιοτικά και ποσοτικά, η αδυναμία του φορέα να εκτελέσει τις εργασίες με τα ίδια μέσα και κατ’ επέκταση η ανάγκη καταφυγής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Ν. 4412/2016, αφού αναφορές όπως «ανεπάρκεια προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής, μεγάλη εδαφική έκταση και μορφολογία του Δήμου», χωρίς άλλα πρόσθετα στοιχεία, δεν δύναται να θεωρηθούν ως επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Tέλος δεν τεκμηριώνεται από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή η οικονομική βιωσιμότητα της λύσης που προτείνει (χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό τομέα), σαν σύμβαση ΣΕΑ, έναντι των άλλων εναλλακτικών επιλογών και εκτίμηση των επιπτώσεων όπως χρηματοδότηση της επένδυσης από Ίδιους Πόρους του Δήμου  ή με χρηματοδότηση της επένδυσης με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (πχ υψηλότερη συνολική βαθμολογία που είναι και η περισσότερο εφικτή προς υλοποίηση και η πιθανότερη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και να επιφέρει λύση στο πρόβλημα..).

 Κατά συνέπεια και για λόγο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βούληση του νομοθέτη για τεκμηρίωση της ανάθεσης σε ανάδοχο της  συντήρησης  του ηλεκτροφωτισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση καθιστώντας την   παράνομη και ακυρωτέα.

 Επειδή ως συνδικαλιστικός φορέας,  έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και τα μέλη μας από παράνομες ενέργειες των αιρετών οργάνων που αντίκεινται στο νόμο και  έχουν ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται από την πλευρά του Δήμου η τήρηση της αρχής της οικονομικής διαχείρισης και κυρίως ότι έχει υπολογιστεί η διάθεση των απολύτως αναγκαίων χρημάτων.

Προς επίρρωση σας παραθέτουμε  πίνακα βάσει των οποίων βασίστηκε η έγκριση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της μελέτης (και η οποία μελέτη δεν έχει δοθεί στα μέλη με την πρόσκληση και η αντιπολίτευση δεν έλαβε ποτέ γνώση και φυσικά δεν αναρτήθηκε στη Διαύγεια)   και  της έρευνας αγοράς  του συλλόγου μας  (τόσο για  ακριβότερα υλικά που έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσο και για  φθηνότερα  χαμηλότερης ποιότητας κατασκευής υλικών, που συνήθως επιλέγουν οι εταιρείες αυτές) από την οποία διαπιστώνεται περίτρανα η μη τήρηση των ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης :