Δημοπρατήθηκε η ανέγερση του νέου Δημαρχείου στο Δήμο Άργους Μυκηνών, με δαπάνη 1.587.737 ευρώ

267
Το νέο υπερσύγχρονο Δημαρχείο θα αναγερθεί -μετά από έγκριση που δόθηκε από την Αρχαιολογία πίσω και δεξιά του παλαιού Δημαρχείου.

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκήρυξε, ανοιχτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανέγερση κτηρίου νέου Δημαρχείου Δήμου Άργους-Μυκηνών», εκτιμώμενης αξίας 1.587.737,53 € (με ΦΠΑ).

Η δημοπράτηση του έργου, πραγματοποιείται 5 μόλις μήνες μετά την επίσκεψη του υφυπουργού Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα στο Άργος (απ’ όπου και η φωτογραφία) και την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον Δήμαρχο του Δήμου Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο.

Οι Οικοδομικές εργασίες προβλέπεται να έχουν προϋπολογισμό 949.288,91 € και οι Ηλεκτρομηχανολογικές 328.213,13 €. Τα υπόλοιπα χρήματα αναφέρονται σε απρόβλεπτα, όπως ο νόμος ορίζει.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό: 185363 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.newargos.gr).
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για το έργο, στις πιο πάνω αναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.