Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ναυπλιέων: Ζέρβας, Λυκομήτρος, Ρούτουλας και Αναστασίου

178

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος όρισε από σήμερα 12/10/2021 και για ένα έτος τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπλιέων:
1. Ζέρβα Χρήστο, με καθήκοντα:
α) την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τη λειτουργία του αρχείου, με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης και
β) την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις.

2. Λυκομήτρο Αλέξανδρο στον οποίο μεταβιβάζει:
α) τον συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής προστίμων για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων. Την υπογραφή της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών, της εύρυθμης λειτουργίας και εποπτείας των λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου, της ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου), της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων.
β) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης και εποπτείας του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
3. Ρούτουλα Κωνσταντίνο στον οποίο μεταβιβάζει την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία της πολιτικής προστασίας.

Επίσης, όρισε από σήμερα 12/10/2021 και για ένα έτος τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα, ως άμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν:
– τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
– τα θέματα παιδείας και ισότητας των φύλων
– τις κληρονομιές και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου
– τη λειτουργία των Κ.Ε.Π του Δήμου
– τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα είναι υπεύθυνοι για την τέλεση πολιτικών γάμων.
Ο Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας Χρόνης Νικόλαος ορίζεται ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και του ανατίθεται χωρίς αμοιβή η ευθύνη συντονισμού και εποπτείας
– του τομέα του δημοτικού φωτισμού
– του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού
– της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας του.

Οι αρμοδιότητες καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης καθώς και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου Κωστούρου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Λέντζος Παναγιώτης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.