Νέα σοβαρή  καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων κατά του Δήμου Πύργου και της Αποκεντρωμένης

326

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, ο Σύλλογος Εργαζομένων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως  καταγγέλλοντας   την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για κωλυσιεργία στη Προσφυγή του για τη σύμπραξη Οργανισμού μεταξύ Δήμου Πύργου-Δήμου Φυλής  και αναφέρει ότι θα προσφύγει σε άλλα όργανα.

Διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου:

Στις 29-06-2021 με το υπ’ αριθμόν 277/29-06-2021 έγγραφό μας καταγγείλαμε το Δήμο Πύργου ότι με έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αφού βεβαίως φρόντισε η κυβέρνηση να τους διευκολύνει με τις διατάξεις που έχει ψηφίσει, να συστήσει «Αναπτυξιακό Οργανισμό» με το Δήμο Φυλής.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε εκφράσει την αντίθεση μας στην δημιουργία «Αναπτυξιακού Οργανισμού» και την 09-07-2021 υποβάλαμε νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την υπ. αρ. πρωτ. 119444/9-7-2021 ειδική Διοικητική Προσφυγή και ζητούσαμε να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη με την παρούσα αριθ. 307/24-06-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Όμως ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 141351+111836/10-09-2021 έγγραφό του, παρέλειψε να αποφανθεί επί της ανωτέρω ασκηθείσας ενώπιον του προσφυγής εντός της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών και απορρίπτοντάς της δια του τρόπου αυτού σιωπηρώς δεν ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο, καθ’ όσον όφειλε να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο νομιμότητας κατά τα άρθρα 238,225,226 κ’ 227 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και παραμένουν εν ισχύ οι προσβαλλόμενες πράξεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ- ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την υπ’ αρ. 20/23-09-2021 ομόφωνα αποφάσισε όπως κατά της σιωπηρής απόρριψης της ειδικής προσφυγής να προσφύγουμε νομίμως και εμπρόθεσμα της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως έχοντας έννομο συμφέρον κατά

Α) της σιωπηρής-τεκμηριωμένης απόρριψης της υπ’ αρ. πρωτ. 1119444/09-07-2021 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής.

Β) Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα.

Γ) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου-ΟΤΑ Α’ Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πύργου», που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και εκπροσωπείται νομίμως και του κύρους της υπ’ αρ. πρωτ.307/24-06-2021 (ΑΔΑ: 6Κ2ΜΩ17-ΟΓΕ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου.

Τέλος καλούμε τις Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου Πύργου και την Ομοσπονδία μας (ΠΟΕ-ΟΤΑ) να πάρουν θέση και να καταγγείλουν τη δημιουργία και τον ρόλο των «Αναπτυξιακών Οργανισμών» ΟΤΑ που κάτω από το προπέτασμα της «Υποστήριξης των Δήμων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους» μοναδικό σκοπό έχει την πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού, την υποβάθμιση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών των ΟΤΑ, και την εκχώρηση τους σε τρίτους.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος — Η Γραμματέας

Χρήστος Γαρύφαλλος—-  Ελένη Γάζου