Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου απέχει από κάθε διαδικασία  επίσπευσης πλειστηριασμών, σε βάρος της πρώτης κατοικίας

84

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου αποδέχτηκε την από 31-8-2021 Απόφαση – Εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Αποφάσισε την παράταση της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, έως και την 30-9-2021, από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, σε βάρος της πρώτης κατοικίας. Προϋπόθεση είναι, οι εντολές να προέρχονται από Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Θυμίζουμε ότι, όπως ορίζει ο Ν. 4738/2020, θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Το ειδικότερο πλαίσιο της αποχής, όπως καθορίστηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων, έχει ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου Δημ. Ορφανός

«α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.

β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω».