Έτσι θα χρηματοδοτηθείτε με 5.000 ευρώ για δημιουργία eshop, από την Δράση «e-λιανικό»

117

ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Υφιστάμενες (εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019) και Νεοσύστατες (εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

*Nα έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).

*Nα διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

*Nα έχουν ολοκληρώσει την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος έως και πριν την υποβολή της αίτησης (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και να διασφαλίζει  την  πρόσβαση  των  ατόμων  με  αναπηρία  (ΑμΕΑ)  στο  σύνολο  των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Υποβάλλεται μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ

EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) αποδίδεται επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής καθώς και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες).

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης αφορούν:

  1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
  2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
  4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος eshop (Πρέπει να λειτουργεί σε 2 γλώσσες και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version.
  5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη χρηματοδότηση από την Δράση «e-λιανικό», απαιτείται η υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Στην συνέχεια, θα καταβάλλεται σε το ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τα 5.000€. Τέλος, θα διενεργείται  πλήρης  διοικητικός  έλεγχος  ορθότητας  και  υλοποίησης  Φυσικού  και Οικονομικού Αντικειμένου.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα ημερών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη των 80.000.000 ευρώ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.