Αστική Αναβάθμιση της περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας

160

Υποβολή πρότασης για την «Αστική Αναβάθμιση της περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Από την  Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, και της Α.Μ. 51/2020, του έργου  «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της
λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά  κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος».
Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό των αξόνων των οδών ανά σημείο και των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και στη συνέχεια  θα κατασκευαστούν ρειθρο-κράσπεδα στους δρόμους και θα διαστρωθούν με μία στρώση υπόβασης και δύο στρώσεις βάσης οδοποιίας. Τα πεζοδρόμια θα εγκιβωτιστούν με μπετόν C12/15 και θα επιχωθούν με θραυστό υλικό και οι πεζόδρομοι θα εγκιβωτιστούν με μπετόν C12/15 και θα διαστρωθούν με μία στρώση υπόβασης και μία στρώση βάσης οδοποιίας.