Επιδότηση για φωτοβολταϊκά Για φυσικά πρόσωπα έως 150.000 και για νομικά έως 200.000 ευρώ

151

Επιδοτούμενη δαπάνη μέχρι 3.100 ευρώ ανά kW προβλέπει η υπουργική απόφαση για το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2«Επιδότηση αρδευτικών συστηµάτων»  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και  θα προκηρυχθεί σύντομα.
Στο πρόγραµµα αυτό, του οποίου αναµένεται να ακολουθήσει η προκήρυξη ύψους 37 εκατ. ευρώ, µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων (φυσικά, νοµικά πρόσωπα και συλλογικοί φορείς) ανεξαρτήτως µεγέθους.
Σύµφωνα µε την απόφαση οι επιδοτήσεις αφορούν επενδύσεις σε αρδευτικά συστήµατα στάγδην άρδευσης και µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαµηλού ύψους), υδατοδεξαµενές κάθε είδους, αυτόνοµα και µη φωτοβολταϊκά net metering, γεωτρήσεις, γεννήτριες, πίνακες ∆ΕΗ ολοκληρωµένα συστήµατα γεωργίας ακριβείας κ.α.
Ο επενδυτικός φάκελος µπορεί να έχει ύψος προϋπολογισµού έως 150.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και έως 200.000 ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Ο εν λόγω προϋπολογισµός για τις συλλογικές επενδύσεις µπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισµένης χρήσης του συλλογικού σχήµατος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο την περιφέρεια, τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου, τη δυνητική εξοικονόµηση ύδατος που πετυχαίνει η επένδυση και την κατάσταση των υπόγειων υδάτων (καλή και λιγότερο από καλή). Σε κάθε περίπτωση κυµαίνεται µεταξύ 40% και 85%.

Τι αφορούν
Οι επενδύσεις µπορούν να αφορούν είτε την εγκατάσταση νέων συστηµάτων είτε την αντικατάσταση παλιών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν µερικώς ή πλήρως αποσβεστεί. Σηµειώνεται πως δεν είναι επιλέξιµη η αντικατάσταση παλαιάς γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού µε νέα/νέο, εφόσον η παλιά γεώτρηση ή παλαιό πηγάδι παραµένει λειτουργική/ό, ασχέτως εάν έχει πλήρως αποσβεστεί.
Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόµενος στο Μέτρο θα πρέπει να προσκοµίσει µελέτη εξοικονόµησης ύδατος. Ανάλογα την επένδυση που θέλει να κάνει, πρέπει να τεκµηριώνει ότι θα πετύχει εξοικονόµηση κατά ένα ελάχιστο ποσοστό. Για παράδειγµα η αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα διαφορετικού τύπου προϋποθέτει δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 25%.                   
Επιπλέον, θα πρέπει να συµπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι και τα ανάλογα µόρια που απαιτούνται για την ένταξη, µε τη βάση να διαµορφώνεται στο 30 µε άριστα το 100. Απόλυτη προτεραιότητα συγκεντρώνοντας απευθείας τα 30 µόρια της βάσης θα έχουν όσοι πετυχαίνουν µε την επένδυσή τους εξοικονόµηση ύδατος από 50% και άνω. Από εκεί και πέρα ρόλο µεταξύ άλλων παίζουν η εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες και οι εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής. Με µπάτζετ µόλις 37 εκατ. ευρώ, είναι βέβαιο πως ο πίνακας µοριοδότησης θα παίξει πολύ µεγάλο ρόλο στην ένταξη.
Έως 60.000 ευρώ για μεγάλες υδατοδεξαμενές- Μόνο  νέες γεωτρήσεις
Όλα είναι έτοιµα πλέον για την πρόσκληση του Μέτρου  «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος», µετά τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ  του θεσµικού πλαισίου. Ο χρόνος της προκήρυξης θα εξαρτηθεί από την ετοιµότητα του πληροφοριακού συστήµατος που θα δέχεται τους φακέλους ενίσχυσης των αγροτών, το οποίο εκτός απροόπτου αναµένεται να είναι έτοιµο εντός του Νοεµβρίου.
Πριν κάνει την αίτηση ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικασία ένταξης θεωρείται απαιτητική καθώς χρειάζεται περιβαλλοντική µελέτη εξοικονόµησης νερού, η οποία µαζί µε τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης ξεπερνούν σε κόστος τα 2.000 ευρώ .
Κόστος επενδύσεων
Το εύλογο κόστος των επενδύσεων, αυτά σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση  είναι:
*Στάγδην άρδευση: Το εύλογο κόστος ξεκινά από τα 170 και φτάνει τα 410 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την καλλιέργεια.
*Γεωτρήσεις-πηγάδια: 1.500 ευρώ συν 90 ευρώ ανά µέτρο και για γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση στα 2.800 ευρώ συν 96,5 ευρώ/µέτρο.
*∆εξαµενές µε εκσκαφές: Έως 60.000 ευρώ ή 3,25 ευρώ ανά κ.µ. για δεξαµενές άνω των 20.000 κ.µ
*Φωτοβολταϊκά συστήµατα: Από 1.100 έως 3.100 ευρώ ανά k/W ανάλογα το σύστηµα. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει ξεπερνά το επιλέξιµο κόστος τα 10.000 ευρώ
*Γεννήτριες: Από 2.350 ευρώ έως 6.000 ευρώ.
*Πίνακας µεταγωγής ∆ΕΗ-γεννήτρια: Από 800 έως 1.350 ευρώ. *Σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης: Έως 1.500 ευρώ
*Εκπόνηση µελέτης δυνητικής εξοικονόµησης κατανάλωσης ύδατος: Έως 2.000 ευρώ.
*Εκπόνηση µελετών εγκατάστασης και εφαρµογής δικτύου ολοκληρωµένων λύσεων (π.χ. γεωργία ακριβείας): Έως 500 ευρώ.