Ο Αλεξ. Λυκομήτρος ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Δημ. Κωστούρου. Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

146

Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου, ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπλιέων, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και χρόνο θητείας μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αντιδήμαρχοι, έμμισθοι και άμισθοι, είναι:

  1. Γαβρήλος Σταύρος, με αρμοδιότητες τον συντονισμό και την  εποπτεία  της πολιτικής προστασίας.
  2. Δρούγκας Γεώργιος με αρμοδιότητες τον συντονισμό και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού -Λογιστηρίου και Προμηθειών,     εσόδων και περιουσίας και Ταμείου και  την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών.
  3. Ζέρβας Χρήστος με αρμοδιότητες την εποπτεία και διαχείρισης των θεμάτων που έχουν σχέση με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τη λειτουργία του αρχείου, με κληρονομιές και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου και με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης.

Επίσης, την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα   Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση  πολιτικών γάμων και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις.

  1. Αλέξανδρος Λυκομήτρος

    Λυκομήτρος Αλέξανδρος με αρμοδιότητες τον συντονισμό, την εποπτεία της υπηρεσίας αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επίσης, τον έλεγχο κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων του δήμου καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών και της λειτουργίας και εποπτείας υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου.

Και ακόμη: την  υπογραφή των αδειών και των βεβαιώσεων των λαϊκών αγορών.

  1. Μπαρού Ραφαήλ με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία του Δήμου και ειδικότερα:

Τη λειτουργία και εποπτεία του κοινωνικού ιατρείου, του κοινωνικού φαρμακείου, του κοινωνικού φροντιστηρίου

τη διοικητική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Τη διενέργεια και οργάνωση της σίτισης απόρων, όταν αυτό απαιτείται και τη  λειτουργία του Κέντρου  Κοινότητας και  Κινητής Μονάδας Δήμου Ναυπλιέων.

Με την ίδια απόφαση και για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος ορίζει ως  άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπλιέων τους Λέντζο  Παναγιώτη και Αναστασίου  -Σμυρναίου  Κωνσταντίνα.

Στην Αναστασίου -Σμυρναίου  Κωνσταντίνα  μεταβιβάζονται   αρμοδιότητες που  αφορούν τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και  προβολής Ισότητας  των φύλων, τη λειτουργία των Κ.Ε.Π του Δήμου καθώς και τη  λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

Στον Λέντζο  Παναγιώτη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία novoville και της γενικότερης διαχείρισης αιτημάτων δημοτών, τις απεντομώσεις χώρων, τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη παιδικών χαρών.

Όλοι  οι  Αντιδήμαρχοι θα  είναι  υπεύθυνοι για την τέλεση  πολιτικών γάμων.

Τέλος, ορίσθηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί  Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και τους ανατίθεται,  χωρίς αμοιβή, με αρμοδιότητες:

ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία του  τομέα του  δημοτικού φωτισμού, του προσωπικού που  υπηρετεί στην  υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: η ευθύνη, ο  συντονισμός και η  εποπτεία της λειτουργίας του  γραφείου φυτικής – ζωικής παραγωγής, του  γραφείου αλιείας, του  γραφείου  γεωργικής ανάπτυξης του τμήματος αγροτικής παραγωγής και  αλιείας και των θεμάτων των εγγείων βελτιώσεων

Οι αρμοδιότητες καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και  Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου  Κωστούρου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Λέντζος Παναγιώτης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.