Δύο παιδίατροι στο νοσοκομείο Σπάρτης

111
Young woman pediatrician performs a vaccination of a little girl. The girl is holding a mascot.

Από τις 14/9/2020 έως και 23/9/2020 οι αιτήσεις για δύο παιδίατρους στο νοσοκομείο Σπάρτης

Για την κάλυψη των αναγκών του Παιδιατρικού Τμήματος σε ιατρικό προσωπικό το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας από τις 14 μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη θα δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεργασία με δύο ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής. Η απασχόληση θα γίνει με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών έκαστος, από 28/9/2020 έως 28/11/2020, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εφόσον επιθυμούν, οι συνεργάτες ιατροί δύναται να  εκτελούν  πρωινό ωράριο ή να  εφημερεύουν  σύμφωνα με τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής και μέχρι τον αριθμό 8 εφημεριών έκαστος ή και τα δύο.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: 1. Έλληνες πολίτες, 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν  νόμιμη απαλλαγή, 5. Εφόσον προσληφθούν, να εγγραφούν στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες, 6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους Σπουδών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Σπάρτη Λακωνίας Τ.Κ. 23100, με την ένδειξη :«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ».
Με την αίτηση συνυποβάλλονται: 

1.Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

3.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν  ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, 

4.Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών, 

  1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
  2. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.
    Σε περίπτωση που δηλωθούν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων, η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.
    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και ξεκινάει από 14/9/2020 έως και 23/9/2020.  Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς.