Διακοπές ρεύματος  λόγω της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης

101
Pillars Of Line Power Electricity in Kozani, Greece on November 12, 2016. / Πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, Κοζάνη, 12 Νοεμβρίου 2016.

Γενική διακοπή ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αναβαθμιστεί το δίκτυο υψηλής τάσης για τη διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη 24 και 25 Αυγούστου από τις 7.00′ έως τις 13.00′ στον Λογγανίκο και τα Βεργαδέικα.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου  παραμένει για το Νοέμβριο του 2020.