Είμαστε όλοι ρατσιστές;

520

Γράφει ο Γιώργος Μαραγκός….

Ποίοι είναι ρατσιστές! Τά είδη τού ρατσισμού……

Όλοι ρατσιστές είμαστε!….!…..! (τό θέμα είναι άν είμαστε ηθικοί ή παλειάνθρωποι ρατσιστές…..)
Η λέξη ρατσιστής ελληνιστί είναι φυλετιστής ή διαφυλετιστής…….
Πόσων ειδών ρατσιστές/διαφυλετισταί υπάρχουσι; Όσες καί οί απόψεις, ναί οί απόψεις, οί φυλές τών εθνών, οί μαλακίες οπού βαράνε τόν καθένα καί οί αλήθειες ή ημιαλήθειες οπού βαράνε τόν καθ’ έναν…..
Μαύροι ρατσιστές έναντι Λευκών, Λευκοί ρατσιστές έναντι Μαύρων, Μογγόλοι ρατσιστές, Ινδοί ρατσιστές, Έλληνες ρατσιστές, Ιταλοί ρατσιστές, σιωνισταί ρατσισταί…..
Επί παραδείγματι, υπάρχουν είς τήν Ινδία πολλά χρώματα, όπως καί Μογγόλοι αφού όλοι οί Σχιστομμάτηδες είναι Μογγόλοι. Υπάρχουν ρατσισταί είς τήν Ινδία οπού μισούν άλλες φυλές ή κράτη, Ινδοί Μούζουροι/Αραβοειδείς οπού μισούν τούς Μαύρους Καυκάσιους/Ελληνογενείς Ινδούς καί το αντίστροφον, Ινδοί ρατσισταί οπού μισούν τούς Μωαμεθανούς Ινδούς = Πακιστανούς ανεξαρτήτωες χρώματος ή μόνον τούς Μαύρους ή πειό ανοικτόχρωμους Μωαμεθανούς Ινδούς = Πάκιστανους κ.ο.κ…..
Κατά συνέπεια, ό καθείς σχηματίζει μία ιδέα γεωμετρική είς τό τί τού αρέσει καί μισεί ή απεχθάνεται έν δικαίω, έν αδίκω, έν ουδετέρω καί έν αναμείκτω τούς άλλους, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος…..
Ό ρατσισμός δέν έχει πλέον καί δέν είχε ποτέ σχέση μόνον μέ τήν διαφυλετική διαφορά, αλλά καί μέ θρησκείες, ιδεολογίες, απόψεις, ακόμη καί περιοχές καταγωγής, καταβολής, κατοίκησης σέ μία χώρα….
Οί βόρρειοι μισούν τούς νότιους ή τούς ανατολικούς ή τούς δυτικούς μίας χώρας ή ημισφαιρίου ή Ηπείρου, όπως οί Νότιοι καί Βόρρειοι Ιταλοί, Έλληνες, Γερμανοί, Ευρωπαίοι καί ούτω καθεξής…..
Ό κομμουνιστής είναι άλλη ράτσα….. είναι άρατσος……
Ό Δεξιός, ό Αριστερός, ό Αναρχικός, ό Ναζιστής, ό Φασίστας, ό Φιλόλαγνος, ό παραδόπιστος, ό φειδωλός, ό εγκληματίας, ό συμφεροντολόγος καί συμφεροντοποιός, ό πούστης, ό γυναικάς, ό έντιμός, ό άτιμος, ό δίκαιος, ό άδικος, ό Θεοσεβής, ό Θεασεβής καί ούτω καθεξής εισίν έκαστος άλλη φυλή…. άλλη ράτσα…..
Έχει άλλάξει άλλου περισσότερον καί άλλου ολιγότερου η Γονιοδομή (DNA) τού…. Παραδείγματος χάριν, η Γονιοδομή τού κομμονιστού αλλάζει λόγου χάριν 95% ενώ τού Αριστερού καί Δεξιού 50% καί τού ακροδεξιού επίσης 95%……
Η έννοια ρατσιστής ουσιαστικώς σημαίνει τίς προτιμήσεις, πιστεύω ή απιστεύω τούς καθενός…..
Ό φιλόσοφος είναι άλλη ράτσα…. αλλά κάθε ιδεολογία φιλοσόφου είναι καί αυτή άλλη ράτσα ήτοι υποράτσα τής γενικής συνομωταξίας ώς ράτσα φιλοσόφου ή μάλλον αμφιφιλοσοφική ράτσα, διότι δέν είναι δυνατόν οί φιλοσόφοι νά έχουν διαφορετικαί απόψεις καί προσανατολισμούς….. Η λέξη είναι ελληνική ήτοι φίλος τής σοφίας καί σοφία είναι είς τό άκρον άωτον τής η ψυχοσωτηρία……
Αληθινός φιλόσοφος είναι ό Θεολάτρης, πραγματικός ή πραγματιστής φιλόσοφος ό οίος άλλως πώς καί άλλος μέ κοσμικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, αναλυτικούς χωρίς νά έχει ώς πρώτον μέλλημα τήν αγάπη πρός Τόν Θεόν, καί ούτω καθεξής……

Όταν ένας Έλληνας είναι κομμουνιστής ή δεξιός δέν είναι πλέον Έλληνας αλλά κομμουνιστής ή δεξιός…… Όταν ένας Έλληνας είναι μασσώνος ή εγκληματίας δέν είναι πλέον Έλληνας αλλά μασσώνος ή εγκληματίας…..
Όταν είνας είναι ψεύτης….. είναι Ψεύτης! Όταν ένας είναι άδικος είναι Άδικος καί όταν ένας είναι δίκαιος είναι Δίκαιος είς εθνικότητα…..
Ένάς παραχωρίτης γέρος 96 ετών είπε: «δύο εθνικότητες/ράτσες γνώρισα, τούς δίκαιους καί τούς άδικους»….. Απ’ εκεί καί πέρα εξαρτάται τί θεωρείς δίκαιον….. Κατά τήν πεποίθηση μού δικαιότερον δίκαιον ήτοι αληθινόν δίκαιον είναι τό Δίκαιον τών Εντολών Τού Άκτιστου Αθάνατου Κτίστη…..
Υπάρχουν καί ανάμεικτες φυλές καί ουδέτερες….. ανεξαρτήτως εάν συνάμα έχουν ανάμεικτα γονιδιακά αίματα ή όχι……
Ένας Αιγυπτοκορεάτης εί δυνατόν νά είναι δίκαιος, άδικος, ημιδίκαιος ή ημιάδικος, δίκαιος είς αυτά, άδικος είς τά άλλα…. μέ διάφορα ποσοστά καί σκαμπανεβάσματα όπως οί γαμημένοι δείκτες τόυ χρηματιστηρίου…..
Υπάρχουν καί οί συναισθηματικές, συνειδησιακές, νοητίκες κ.ο.κ. ράτσες…. πολλές συμπλέκονται είς αχανή συμμηχανγραφία μέ όσες αναφέραμε καί εννοήσαμε μέ τό «κ.ο.κ.» ανωτέρω…..
Οί καλλιτέχνες καί παρακαλλιτέχνες….. ένας καλλιτέχνης ή παρακαλλιτέχνης ή υπερπαρακαλλιτέχνης πιθανόν νά διαφωνεί μ’ έναν άλλον τής συνομωταξίας τού τόσον ώστε δέν διαφωνεί μ’ εκείνον οπού αντικαλλιτέχνης, αντιπαρακαλλιτέχνης, αντίυπερπαρακαλλιτέχνης κ.ο.κ….. χάος η υπόθεση….. μέγα χάος…… χάος συμπλεγμάτων γεωμετρικών χημικών συχνοτητοσυνειρμοδιαπλοκών……
Τίθεται τό εξής ερώτημα: «είσαι εκείνος οπού είσαι ή εκείνος οπού νομίζεις ότι είσαι;»….. Έν μέρει πιθανόν νά είσαι αμφότερα ανά διάφορα ποσοστά, τό πρώτον ή τό δεύτερον ή κανέναν από αυτά τά τρία, ήτοι ουδέτερον ή κάτι τίς άλλον ανάμεικτον ή πλούσιον σέ κάτι συγκεκριμμένον έστω καί άν αυτόν καθορίζεται καί οριστικοποιείται από τινού είδους πτωχότητα σού, η οποία όμως σού γεννάει μεγάλον πλούτος αλλού. Π.χ. ένας πτωχός σέ απληστία, εγωισμόν καί ιδιοτέλεια είναι δυνατόν νά γεννήσει τεράστια επικύνδινη διά τούς αντίθετους τού σωφροσύνη, στρατηγική, αγάπη, δίκαιον….. εξέλιξη αγαθή καί καλοπροαίρετη…..
Συναντάμε καί ουδέτερα φύλα από διάφορα έθνη = συνομωταξίες, οπού δέν είναι ούτε έτσι ούτε αλλιώς, αλλά ούτε διαφορετικώς καί άλλως πώς…. αλλά κάθ’ έναν από αυτά τά φύλα διαφέρει ώς διά μαγείας αλγορίθμων/συνστηματοψυχολογίας σέ κάτι τίς….. Οί απαθείς είναι κάποιοι απ’ αυτούς αλλά κάθε απάθεια διαφέρει μέχρι σημείου νά είναι έκ διαμέτρου αντίστροφοι…. ομοίως καί οί ανάμεικτοι, δέν είναι ουδέτεροι, αλλά πιθανόν νά ομοιάζουν περισσότερον μέ τούς μέν ή δέ έκ τών μέν, τούς μέν ή δέ έκ τών δέ, τούς μέν ή δέ έκ τών ουδέτερων καί τούς μέν ή δέ έκ τών ανάμεικτών….
Η συρραφή αυτών τών πραγμάτων είναι άπειρη……
Τίθεται έτερον ερώτημα ό τό εξής: «Πρέπει νά ερωτάμε τί ράτσα/φυλή είσαι ή τί καί πόσες ράτσες/φυλές είσαι;»