Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαμάτας

75

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θέτει ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας το Δήμο Καλαμάτας. Αυτό γίνεται με αφορμή την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Διαβάστε το κείμενο της απόφασης:

ΘΕΜΑ: ¨Κήρυξη του Δήμου Καλαμάτας  της Π.Ε. Μεσσηνίας σε                  κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας¨.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ. 1δ του άρθρου 8 του N. 3013/2002 «Αναβάθμιση τηςΑναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚΦΕΚ 102/τ.Α΄/01.05.2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Την υπ’ αρίθ. 1299/07.04.2003 «Αναβάθμιση τηςΈγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (ΦΕΚΦΕΚ 423/τ.Β΄/10.04.2003). 3. Την παρ. Θ5 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Αναβάθμιση τηςΝέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (ΦΕΚΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Το Π.Δ. 131/2010 «Αναβάθμιση τηςΟργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚΦΕΚ 224/τ.Α΄/27.12.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Το άρθρο 110 του Ν. 4249/2014 «Αναβάθμιση τηςΑναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,…, όπως ισχύει. 6. Το με α.π. 2300/29.03.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Αναβάθμιση τηςΘεσμικό πλαίσιο & κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚΑ.Δ.Α.: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20/06-05-2020 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας.
  2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 96908/879/06-05-2020 έγγραφό μας. 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3361/07-05-2020 εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την κήρυξη Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας για τους λόγους που αναφέρονται στο (ΦΕΚ7) σχετικό  έγγραφό  του Δήμου Καλαμάτας.  Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το (ΦΕΚ9) σχετικό. Μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το (ΦΕΚ9) σχετικό.  

                                                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                               

                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ