ΝΑΥΠΛΙΟΝ: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη Διοίκηση του Γηροκομείου… και το Χειμερινό σινεμά

46

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, προκειμένου να αποφασίσει για εννέα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ανακοίνωσε ο Πρόεδρός του Σταύρος Αυγουστόπουλος.

Τα θέματα που θα στζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί αποδοχής της επιχορήγησης ύψους 150.000,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

ΘΕΜΑ 2ο: Περί συζήτησης αιτήσεως Δημ.Συμβούλων με θέμα «προβλήματα σχολικών μονάδων».

ΘΕΜΑ 3ο: Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος: Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου.

ΘΕΜΑ 4ο: Περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Περί υπόδειξης φορέων για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 6ο: Περί συγκρότησης επιτροπής αρμόδιας για θέματα ΑμεΑ.

ΘΕΜΑ 7ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού , κατόπιν εισηγήσεως.

ΘΕΜΑ 8ο: Περί έγκρισης παράτασης ή μη του συμφωνητικού μίσθωσης του χειμερινού κινηματογράφου.

ΘΕΜΑ 9ο: Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη.