Το νέο φορο-νομοσχέδιο. Όλες οι αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία.

65

Για το νέο φορο-νομοσχέδιο και όλες τις αλλαγές που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και ανάλυση σε όλα τα πεδία, μας ενημερώνει  ο Επιχειρηματικός Σύλλογος Ηλείας, με ανακοίνωση του Προέδρου του Γιώργου Μαραγκού.

Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συλλόγου Ηλείας, Γιώργος Μαραγκός

“Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται νέα φορολογική κλίμακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, εκτίθενται αναλυτικά οι ρυθμίσεις για την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών των φορολογούμενων. Παράλληλα μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων και των μερισμάτων, ενώ θεσπίζεται νέα πάγια ρύθμιση οφειλών με περισσότερες δόσεις. Παρέχονται επίσης κίνητρα για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και μίσθωση οικολογικών Ι.Χ.

Ειδικότερα, με νέα φορολογική κλίμακα πρόκειται να φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα από το νέο έτος. Η νέα φορολογική κλίμακα έχει την εξής μορφή:

Εισόδημα                                            Συντελεστής
Έως 10.000                                        9% (από 22% που ισχύει σήμερα)
10.001-20.000                                  22%
20.001-30.000                                  28% (από 29%)
30.001-40.000                                  36% (από 37%)
40.001+                                              44% (από 45%)

Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:

Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.

Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.

Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

Έγγαμος με 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

-Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του πραγματικού (και όχι του τεκμαρτού) εισοδήματος θα “απαιτεί” η Εφορία από το 2020 από όλους τους φορολογούμενους. Από το πραγματικό εισόδημα αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που το άθροισμα φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ενοικίων που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο ξεπερνά το 60% του δηλωθέντος εισοδήματος τότε το ποσοστό των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών περιορίζεται στο 20%. Σε φορολογούμενους στους οποίους έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί το ανώτατο όριο απαιτούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ ενώ για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους ορίζεται όριο 20.000 ευρώ (έναντι 34.000 ευρώ που ισχύει σήμερα)

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ορίου δαπανών με πλαστικό χρήμα και δηλωθέντος, θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού των ηλεκτρονικών δαπανών που λείπουν από τους φορολογούμενους. 

Από την υποχρέωση ηλεκτρονικών δαπανών εξαιρούνται: 

(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. 
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. 
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. 
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. 
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. 
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. 
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
(x) Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα. 
(xii) Οι φυλακισμένοι.

-Μειώνεται το όριο αξίας για την υποχρεωτική πληρωμή με τραπεζικό μέσο από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα στα 300 ευρώ, προκειμένου να αναγνωριστεί και να εκπέσει η σχετική δαπάνη από τα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

-Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για το 2019 καθώς και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% από τη χρήση 2019.

-Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αντί για 13% 

-Επιστρέφεται το 5% της προκαταβολής φόρου που έχει βεβαιωθεί για το 2019 στο πλαίσιο διανομής του φετινού υπερπλεονάσματος

-θεσπίζεται ξεκάθαρα η έκπτωση από τα ακαθάριστα κέρδη των επιχειρήσεων των δαπανών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρα στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν

-καθιερώνεται πρόσθετη έκπτωση 30% της αξίας της κάρτας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών τους για χορήγηση ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς των εργαζομένων τους

-θεσπίζεται πρόσθετη έκπτωση 30% της αξίας του οχήματος από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για δαπάνη ενοικίασης οχήματος με μηδενικούς ρύπους ή έως 50 gr εφόσον η λιανική προ φόρων αξία τους δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ

-θεσπίζεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης 25% για την αγορά οχημάτων μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2. Για τα υπόλοιπα οχήματα ισχύει 16%

-για να εκπέσουν οι δαπάνες ενοικίων ακινήτων των επιχειρήσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού

-θεσπίζονται κίνητρα για την οικοδομή που περιλαμβάνουν αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για 3 χρόνια και μάλιστα αναδρομικά από τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 1-1-2006, αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για 3 χρόνια και επανεξέταση του κατά τον 4ο χρόνο και μείωση κατά 40% του φόρου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων. Ο φόρος θα μειώνεται μόνο για τις εργασίες και όχι για τα υλικά. Ο φόρος μειώνεται κατά 10% της δαπάνης σε τέσσερα χρόνια και υπολογίζεται για μέγιστη δαπάνη 48.000 €. Η συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της τριετίας 2020-2022.

-απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι αποζημιώσεις απόλυσης των ατόμων με αναπηρία άνω του 80%

– απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός ΕΕ, η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

-ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φοροδιαφυγής για χρήσεις από 2012 έως 2017 περιορίζεται από τα 20 στα 10 έτη 

-θεσπίζεται νέα πάγια ρύθμιση οφειλών με έως 24 δόσεις για τις τακτικές φορολογικές οφειλές και έως 48 δόσεις για τον φόρο κληρονομιάς και άλλους έκτακτους φόρους. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον εξής υπολογισμό για τα φυσικά πρόσωπα: το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω. 

Για εισόδημα:

αα) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),
γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),
δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
ηη) πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ο παραπάνω συντελεστής μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα για ένα (1) τέκνο, κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες για δύο (2) τέκνα και κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες για τρία (3) τέκνα και άνω.

Για τα νομικά πρόσωπα ισχύει ο παρακάτω τρόπος υπολογισμού:

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με βάση 

-το μέσο όρο των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,

ή 

-τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόμενο εδάφιο. 

Για έσοδα:

αα) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%),
ββ) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%),
γγ)  από 1.500.000,01 ευρώ και άνω με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

Το άθροισμα των γινομένων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός  των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής

Για παράδειγμα, φορολογούμενος χωρίς παιδιά έχει οφειλή 5.000 ευρώ από φόρο εισοδήματος και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Από τον πολλαπλασιασμό του εισοδήματός του με τον συντελεστή 6% προκύπτει ότι μπορεί να δαπανά κάθε χρόνο για την οφειλή 1.200 ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλέξει θα εξαρτηθεί και το επιτόκιο. Αν επιλέξει έως 12 δόσεις θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο 0,25% προσαυξημένο του μέσου επιτοκίου αλληλόχρεων λογαριασμών που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (σήμερα περίπου 4,5%). Αν επιλέξει περισσότερες από 12 δόσεις θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο 1,25% πλέον του μέσου επιτοκίου αλληλόχρεων λογαριασμών που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η νέα πάγια ρύθμιση ισχύει για οφειλές που βεβαιώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

-αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές ο κάτοικος αλλοδαπής που επενδύει στην Ελλάδα καταβάλλει ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ για τα εισοδήματά του στο εξωτερικό.

-η φορολόγηση δικαιωμάτων μετοχών ως παροχή σε είδος επεκτείνεται και στα συγγενικά πρόσωπα εργαζόμενων της επιχείρησης η οποία τα παρέχει.

Ο Πρόεδρος

Μαραγκός Γεώργιος”