Η αντιπολίτευση ματαίωσε το προγραμματισμένο Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής Μάνης

122
Ο Δήμαρχος Αν.Μάνης κ.Πέτρος Ανδρεάκος

Οι τέσσερις  συνδυασμοί της αντιπολίτευσης(Κυρ. Μιχαλολιάκος, Τζαν. Φιλιππάκος, Γεωρ. Κατσαφούρος και Δημ. Αναστασάκος) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι κατέχουν 14 έδρες έναντι 13 της Δημοτικής αρχής του Δήμαρχου Πέτρου Ανδρεάκου, με κοινή δήλωση τους ξεκαθαρίζουν ότι δε θα παραστούν στο Δ.Σ και αναφέρουν μια σειρά από αιτήματα και ελλείψεις της Δημοτικής αρχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή του Δ.Σ. Η εκτίμηση είναι ότι η Δημοτική αρχή θα πρέπει να το δει σοβαρά το θέμα αυτό, γιατί αλλιώς δε θα μπορέσει να κάνει ξανά Δ.Σ σε όλη τη διάρκεια της θητείας της.

Διαβάστε παρακάτω την κοινή δήλωση:

«Προβαίνουμε στην ενημέρωση σας, σύμφωνα με το άρθρο 10 § 1 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης (αριθμ. πρωτ. 16852/06-04-2011), ότι άπαντες οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης θα απέχουμε από τη σημερινή (σσ 12/11/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους κάτωθι λόγους:

Διότι:
• Παρά την ρητή επιταγή της § 9 του άρθρου 73 του Ν. 4555/2018, η οποία προβλέπει, ότι: «Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη», αυτό μέχρι, σήμερα παρά τις επανειλημμένες τόσο προφορικές όσο και έγγραφες αιτήσεις μας, δεν έχει συμβεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο μας.
• Παρά το γεγονός, ότι επανειλημμένως έχει επισημανθεί από πλευράς μας, πως η αποστολή των θεμάτων και των συνοδευτικών αυτών εγγράφων (εισηγήσεις, μελέτες, συμβάσεις, διαγωνισμοί, τεχνικές εκθέσεις, κ.λ.π.) τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και εκείνων των Νομικών Προσώπων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα προ ικανού χρονικού διαστήματος, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος μελέτης και ενημέρωσης των μετεχόντων στις συνεδριάσεις, τούτο δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα, να δημιουργούνται προσχώματα στην ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Τα ανωτέρω σαφώς δεν προάγουν τις κλασικές αξίες της Δημόσιας Διοίκησης, ήτοι εκείνες: της Νομιμότητας, της Διαφάνειας, της Πληροφόρησης της Ανταπόκρισης της Φιλικής Αντιμετώπισης, της Αποτελεσματικότητας της Χρηστής και Αδιάφθορης Διοίκησης, που αποτελούν τη βάση για τη σύγχρονη Ανταποκριτική Διοίκηση  και παράλληλα θεωρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων αξιών που προσδιορίζουν το  είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών της Διοίκησης.

Η προπεριγραφείσα κατάσταση, υποσκάπτει το πνεύμα συνεργασίας, που άπαντες έχουμε δεσμευθεί να επιδείξουμε και σαφώς δεν καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας».