ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Οι Ο.Τ.Α. απαγορεύεται να δέχονται την παροχή εθελοντικής εργασίας στις οργανωμένες υπηρεσίες τους

175
Τάσος Τόκας

γράφει ο Τάσος Τόκας*

Με αφορμή τη συζήτηση στο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της 24ης /9/2019 με θέμα την συγκρότηση εθελοντικής ομάδας, έχω να επισημάνω τα εξής:

Η παράταξή μας ήδη από το 2016 με το άρθρο μας «ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ» με αφορμή την τότε συζήτηση του θέματος στο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας (23-3-2016) σχετικά με  την «Διοίκηση και Λειτουργία του Λαογραφικού Κέντρου Διδύμων», έκανε ειδική αναφορά για τον εθελοντισμό σε επίπεδο δήμου.

Όπως γνωρίζουμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός βρίσκεται εγγύτερα από κάθε άλλον πιο κοντά στον πολίτη.

Για το λόγο αυτό οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και δραστηριότητες

Ο Εθελοντισμός αποτελεί θεσμό που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοχεύει στο συλλογικό όφελος και στη συμμετοχή στα κοινά και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούν η αδυναμία του κράτους και οι φορείς του.

Στην  Ερμιονίδα σε επίπεδο δήμου έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα προσπάθειες με επιτυχή αποτελέσματα (Λαογραφικό Εργαστήρι- Λαογραφικό Κέντρο-Ομάδα Αλληλεγγύης , κ.λ.π.)

Για τις άλλες επιτυχημένες προσπάθειες, όπως αυτή των Διδύμων, ο Δήμος οφείλει να εντάξει τη δράση τους στις εθελοντικές ομάδες του Δήμου  για να υπάρχει η απαιτούμενη εποπτεία.

Στις εθελοντικές δράσεις δεν υπάρχει ξεκάθαρη νομική υπόσταση καθώς είναι ασαφές το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά απλά δίνεται  στους ΟΤΑ η δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του εθελοντισμού (παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06).

Επίσης τα συμβούλια των κοινοτήτων προωθούν τον εθελοντισμό και συνεργάζονται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των   κοινοτήτων αντίστοιχα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4555/ 2018.

Σύμφωνα δε με απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ.: 26129/10-7-2012) σε σχετικό ερώτημα αναφέρεται πως το θεσμικό πλαίσιο δεν παρέχει την δυνατότητα εθελοντικής εργασίας σε Ο.Τ.Α. και ως εκ τούτου οι Ο.Τ.Α. απαγορεύεται να δέχονται την παροχή εθελοντικής εργασίας στις οργανωμένες υπηρεσίες τους.

Συνεπώς οι εθελοντές δεν καλύπτονται από κανενός είδους νομική προστασία. Όποιες νομικές διαφωνίες προκύπτουν σε σχέση µε τους εθελοντές ή τους εθελοντικούς οργανισμούς, αντιμετωπίζονται γενικά ανάλογα µε την περίπτωση. Για αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες, που θα κατοχυρώνει τον θεσμό του εθελοντισμού θα τον ενισχύει και θα του διευρύνει τα πεδία εφαρμογής του χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του Δήμου Ερμιονίδας και κατ΄ επέκταση των αρμόδιων νομικών προσώπων (Πολιτισμού & Παιδείας- Αθλητισμού & Περιβάλλοντος) πρέπει να είναι η διαρκής υποστήριξη του εθελοντισμού ώστε  να προσφέρει αλλά και να βοηθηθεί, σεβόμενος  πάντα τη βούληση και την ανεξαρτησία από:

1) Τις ήδη οργανωμένες ομάδες εθελοντών, οι οποίες παρέχουν εθελοντική δράση.

2) Τους μεμονωμένους εθελοντές οι οποίοι συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετέχουν σε δράσεις που προσιδιάζουν στα ενδιαφέροντά τους.

Επίσης ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του εθελοντισμού επιδιώκεται:

1) Η επίτευξη ενός μεγάλου εγχειρήματος, το οποίο είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας (μεμονωμένα ή σε ομάδες) τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών δράσεων, και

2) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.

Ο εθελοντισμός σήμερα ως ζωντανό κύτταρο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να αναδείξει τις συλλογικότητες που βρίσκονται  όλο και περισσότερο υπό διωγμό. Μπορεί να αποτελέσει το περιβάλλον και το βήμα από το οποίο η συζήτηση για τους τρόπους δράσης, τις δυνατότητες παρέμβασης των πολιτών στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και υπέρ του κοινού  συμφέροντος  να δώσει λύσεις.

Προβάλλοντας το πρότυπο του ενεργού μέλους της κοινωνίας, του ευαισθητοποιημένου πολίτη στις νεώτερες γενιές, μπορεί   να επαναπροσδιορίσει   το πρόσωπο μίας  δημοκρατικής κοινωνίας ίσων ευκαιριών και αλληλεγγύης.

*Ο Τάσος Τόκας είναι

Επικεφαλής της Δημ. Παράταξης ΝΕΔΥΠΕΡ

και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας