Παρέμβαση Εισαγγελέα, στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, ζητά ο Παύλος Δαγρές, για διάπραξη ποινικών αδικημάτων

173

Παράνομες αναθέσεις έργων από την ΔΕΥΑΕΡΜ, συνολικού ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ, καταγγέλλει ο εκπρόσωπος  του Σωματείου “Ένωση Πολιτών Ενάντια στη Διαφθορά” Παύλος Δαγρές.  Η καταγγελία του Παύλου Δαγρέ, που συνοδεύεται από στοιχεία νομικής τεκμηρίωσης, αποκαλύπτει ότι  «Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ ψηφίζει υπέρ της απευθείας ανάθεσης έργων σε εταιρεία των αδελφών του» κατά παράβαση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Όπως στην αριθμό 41/24-1-2017 απόφαση ΑΔΑ61Ζ00Ρ3Θ-ΥΓΞ κατά παράβαση ποινική της Διοικητικής Αρχής της αμεροληψίας Νόμος 2690/1999 όπου στο άρθρο 7 του Νόμου αυτού αναγράφονται τα εξής:

Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

Τα διοικητά όργανα μονομελή, ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης η διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον:

α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή

β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού (πρώτου εξαδέλφου) με κάποιον από τους ενδιαφερομένους.

Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει  την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊσταμένη Αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου αντιστοίχως, και να απέχει από οποιανδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη Αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται αυτεπαγγέλτως από την προϊσταμένη Αρχή ή το συλλογικό όργανο.

Σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθμ. 4325/11-5-2015 Αρ. φύλλου 47 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 7

Επέκταση των δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων

Στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος …… ΚΑΘΩΣ και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης»

Κύριε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα άρθρο 255  «ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ»  Υπάλληλος για τον οποίο υπάρχει νόμιμος λόγος να εξαιρεθεί σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του αποσιωπά τα περιστατικά αυτά και ενεργεί σ’ αυτήν την υπόθεση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 ετών.

Σύμφωνα επίσης με τον Ποινικό Κώδικα άρθρο 13 «ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» α) Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί έστω και προσωρινά η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ!!! ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 13 του ποινικού Κώδικα θεωρούνται όλα τα μέλη της ΔΕΥΑ  όπως αυτά του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας.

Επομένως σύμφωνα με το άρθρο 254 του ποινικού Κώδικα, ποινική ευθύνη  φέρουν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας τα οποία συνεδρίασαν στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη ώρα 19:00 και αποφάσισαν τα τέσσερα μέλη που συμμετείχαν από τα συνολικά επτά, όπως δοθεί με απευθείας ανάθεση το έργο για αποκατάσταση  υδραυλικών δικτύων βλαβών κλπ. … σε Εταιρεία ιδιοκτησίας των αδελφών, ενός εκ των τεσσάρων  μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, ο οποίος κατά παράβαση του ποινικού Κώδικα άρθρο 254 αντί να εξαιρεθεί από την ψηφοφορία ψήφισε και η ψήφος του ήταν καθοριστική να ληφθεί η απόφαση 41/2017 με την οποία το έργο που προαναφέραμε εδόθη με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία των αδελφών του μέλους του Δ.Σ.

Κύριε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τον Νόμο 2690/1999

Κώδικας διοικητικής Διαδικασίας

Άρθρο 7

Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων. Παράγραφος 5. Η εξαίρεση ενός μέλους συλλογικού οργάνου εφόσον κριθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την προϊσταμένη Αρχή ή το συλλογικό όργανο.

 

Κύριε Εισαγγελέα

Θεωρούμε ότι ποινική ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 254 του ποινικού κώδικα για την αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης μέλους της προαναφερόμενης υπόθεσης φέρουν εκτός από το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας που ψήφισε υπέρ της απευθείας ανάθεσης έργου σε εταιρεία των αδελφών του ευθύνη έχουν και τα υπόλοιπά μέλη που συνεδρίασαν στις 24 Ιανουαρίου 2017 και έλαβαν την 41/2017 απόφαση καθώς και ο Δήμαρχος ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου οι οποίοι όλοι γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο μέλος ήταν αδελφός των ιδιοκτητών που με την ψήφο τους εδόθη με απευθείας ανάθεση το έργο.

Περισσότερο δε από όλους το γεγονός αυτό γνώριζε ο Δήμαρχος.

Ως εκ τούτου κ. Εισαγγελέα θεωρούμε ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας έχουν ποινική ευθύνη διότι συνήργησαν στην ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ  και δεν ενήργησαν σύμφωνα με το Νόμο 2690/1999 άρθρο 7 παράγραφος 5 όπου προβλέπεται ότι αυτεπαγγέλτως θα έπρεπε να διατάξουν την ΕΞΑΙΡΕΣΗ του μέλους που παρανόμως ψήφισε στις 24 Ιανουαρίου 2017 στην Απόφαση 41/2017

Έμμισθος  με 11.880,00 ευρώ το χρόνο στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας το μέλος που παρανόμως ψήφισε για να εκδοθεί η 41/2017 απόφαση.

Σύμφωνα με την Αριθ. πρωτ. 75211/4861/6-10-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Επιχείρησης Ύδρευσης Δήμου Ερμιονίδας κ………… ως μέλος με πλήρη απασχόληση στην εν λόγω επιχείρηση.

Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω στην Επιχείρηση θα είναι:

1) Έλεγχος γεωτρήσεων δεξαμενών

2) Έλεγχος χλωρίωσης

3) Δρομολόγηση και έλεγχος βλαβών του δικτύου ύδρευσης

4) Έλεγχος συντήρησης οχημάτων ΔΕΥΑ Ερμιονίδας

5) Έλεγχος  παρακολούθησης της διάθεσης υλικών για τις αποκαταστάσεις των βλαβών.

Με αμοιβή 11.880.00 ευρώ ετησίως

Δηλαδή ο συγκεκριμένος ψηφίζει παράνομα να δοθεί το έργο στην εταιρεία των αδελφών του. Είναι αρμόδιος να παρακολουθεί τις εργασίες που εκτελούν για τη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας οι αδελφοί του (βλάβες δικτύου κλπ) και τέλος παραλαμβάνει το έργο που τελείωσαν τα αδέλφια του.

Κύριε Εισαγγελέα

Εδώ έχουμε και παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα.

Για  το ΣΚΑΝΔΑΛΟ αυτό δεν είναι άμοιρη ευθυνών και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων ως εποπτεύουσα Αρχή.

                                   ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΡΕΣ

                         ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

       ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

                                 ΤΗΛ. 6943570958»