Οι εξουσιαστές μας κλείνουν τον κύκλο τους

31

«… ή έχουσα τήν εξουσία ομάδα φθίνει, αδυνατούσα νά προσαρμοστεί στό σήμερα καί νά δώσει προοπτικές γιά τό αύριο, μά εθελοτυφλούσα προσπαθεί μέσα από ένα κλίμα σκοταδισμού νά σταματήσει τήν εξέλιξη, μέσα στόν δειγματοχώρο τού συνόλου, λειτουργούν οί διαδικασίες τής διαδοχής.
Νέες ομάδες εμφανίζονται.
Μικρές ομάδες πού χαρακτηρίζονται από τήν τάση κυριαρχίας, από νέες μεθόδους καί κυρίως από νέες ιδέες πού κυοφορούν μέσα τους .
Επιζητούν τήν αρχή, όχι γιά νά γίνουν στατικοί φορείς τής εξουσίας, μά γιατί οραματίζονται έαυτούς ρυθμιστές τού αύριο καί γεννήτορες τής ιστορικής πραγματικότητας». 

Άντα Γκίνη

Συντονίστρια Ιδεολογίας στο ΕΝΕΚ

(Γραμμένο προ 35 ετών, σε ηλικία 22 ετών)