Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική»

141

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για πρώτη χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις:

Α. «Θεατρολογία»

Β. «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).     Θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και συνεκτίμηση των υπολοίπων προσόντων κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε πτυχιούχοι

Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία» ο  αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) άτομα.

Για την ειδίκευση: “Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές” ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 866,6 €

Παρέχονται επίσης δύο υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια στους πρωτεύσαντες φοιτητές/τριες κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ (ένας ανά ειδίκευση).

Λεπτομέρειες  στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/)

Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96131 Υπεύθυνη: Αποστολοπούλου Αγγελική.