Ένα εξαιρετικό βιβλίο για της μαύρες ημέρες της Μικρασιατικής καταστροφής

653

Τό βιβλίο του Φώτη Σταυρίδη (Εκδόσεις Πελασγός) πραγματεύεται τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Ἐπανάσταση στό Γουδί (1908) μέχρι τήν Μικρασιατική Κατάστροφή (1922). Τή συγγραφή τοῦ βιβλίου τή συμπληρώνουν πηγές ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες στοιχειοθετοῦν τήν ἱστορική ἀλήθεια πού ὀφείλουμε νά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενεές, καθώς “ὀφείλουμε νὰ θεωροῦμε ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές”.
Δυστυχῶς, τό ἔργο τῆς ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας στούς μικρούς μαθητές ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ἔχει ἀποτύχει, δεδομένου ὅτι οἱ πολιτικοί ταγοί δίνουν περισσότερη σημασία στίς διεθνεῖς ὁδηγίες, παρά στήν αἴσθηση τοῦ Δικαίου καί τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας.

Πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά ξαναλειτουργήσουμε τό Κρυφό Σχολειό, γιά νά μήν ὑπάρξει ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς μνήμης, ἡ ὁποία μέ μαθηματική ἀκρίβεια ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ἡ παράξενη ἐμμονή τῶν πολιτικῶν καί τῶν δημοσιογράφων νά ἐνστερνίζονται τήν τουρκική προσέγγιση τῆς ἱστορίας, ἀποτέλεσε τό βασικό κίνητρο στήν προσπάθειά του συγγραφέως νά ἀποτυπώσει τήν προσέγγιση τῆς ἱστορίας καί ἀπό ὅσους ἔζησαν ἐκείνη τήν ἐποχή.

Ἡ ταύτιση πολλές φορές τῶν ἀπόψεων τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς μέ τήν τουρκική Ἀκροδεξιά καί ἡ ἀπαξίωση τῶν παππούδων μας μέ δηλώσεις τύπου ὅτι “ἔγιναν σφαγές ἀλλά δέν ὑπῆρξε γενοκτονία”, “ἦταν συνωστισμός καί ὄχι καταστροφή”, “ὅλοι τά ἴδια ἔκαναν”, τον ὤθησαν στή δημιουργία αὐτοῦ τοῦ ἔργου, στηριζόμενος πάντοτε σέ ἐπίσημες ἀναφορές, ἄρθρα ἐφημερίδων, ἀπομνημονεύματα καί μαρτυρίες ἀνθρώπων πού βίωσαν τά γεγονότα ἐκείνης τῆς περιόδου.
Ὁ περίεργος τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τήν τουρκική ἄποψη γιά τά ὅσα διαδραματίστηκαν τόν Αὔγουστο τοῦ 1922 καί ἔτσι ἀναφέρεται στό μουσεῖο Σμύρνης, τό ὁποῖο μέ τόν δικό του τρόπο, περιγράφει τή Μικρασιατική Καταστροφή.

Τα 24 κεφάλαια του βιβλίου, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα περιεχομένων είναι απολύτως ενδεικτικά των θεμάτων που πραγματεύεται ο συγγραφέας, η δε βιβλιογραφία έρχεται υποστηρικτικά των όσων υπογράφει.

 1. Ἐπανάστασις στό Γουδί
  2. Ἄνοδος Βενιζέλου
  3. Ἔκρηξις Α’ Βαλκανικοῦ Πολέμου
  4. Ἀπελευθέρωσις Θεσσαλονίκης
  5. Ἀπελευθέρωσις Ἰωαννίνων
 2. Ὁ ναυτικός ἀγῶνας στό Αἰγαῖο
  7. Β’ Βαλκανικός Πόλεμος
  8. Συνθήκη Βουκουρεστίου
  9. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
  10. Ἐθνικός Διχασμός
  11. Συνέδριο Εἰρήνης τῶν Παρισίων
  12. Σμύρνη ἀγαπημένη
  13. Ἑλληνικός στρατός στή Σμύρνη
  14. Πέργαμος – Ἀϊβαλί – Ἔφεσος – Ἀϊδίνι
  15. Ὁ δρόμος πρός τό Ὄνειρο
 3. Συνθήκη Σεβρῶν
  17. Προέλασις πρός Ἀνατολάς
  18. Τό ἀδιέξοδο
  19. Ἡ καταστροφή
  20. Ἀνεξάρτητος Μεραρχία
  21. Θάνατος τῆς Σμύρνης
  22. Γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς
  23. Πόντος – Ἀμελέ Ταμπουροῦ
  24. Πάρθεν ἡ Ρωμανία