Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη χρήση του Αθλητισμού με σκοπό την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μεταξύ των νέων που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές

23
Από τη συνάντηση στο Κλερμόν-Ferrand

Η 1η διακρατική συνάντηση για την Ευρωπαϊκή δράση «Μέλλον για τα παιδιά / μέλλον +» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Κλερμόν-Ferrand, στη Γαλλία στις 17 Μαρτίου 2018.

Η δράση αποσκοπεί στην προώθηση, την ανάπτυξη και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών με βάση την πραγματικότητα, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους προπονητές να ενισχύσουν τα κίνητρα ποιότητας και να καταστήσουν τον αθλητισμό όχι μόνο ελκυστικό, δυναμωτικό και απολαυστικό αλλά και εργαλείο προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική ένταξη.

Στόχος της δράσης είναι να καθορίσει μια κοινή μεθοδολογία για την εφαρμογή της παρέμβασης, με βάση την αθλητική ένταξη, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να αποκαλύψουν το αθλητικό τους ταλέντο, να εξερευνήσουν την προσωπική τους δυνατότητα και να εστιάσουν μέσω μιας κοινότητας από μέντορες, συνομηλίκους και αθλητές.
Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς:

*Club lluita la mina (Ισπανία),

*Club gimnástica la mina (Ισπανία),

*Αsm de Κλερμόν – ferrand (Γαλλία),

*Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (Ελλάδα) και

*Ceipes (Ιταλία).
Στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης της δράσης, θα διεξαχθεί ανάλυση του τρέχοντος προγράμματος σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και στο βαθμό στον οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα κοινωνικής ένταξης. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι προπονητές ασχολούνται με τα παιδιά που ζουν σε μη προνομιούχα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Σε συνέχεια θα διεξαχθεί μια διαδικτυακή έρευνα σε 8 Αθλητικές Ενώσεις, σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προπονητής έχει ρόλο στην παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη που βασίζεται στον αθλητισμό.
Θα καταγραφεί ανάλυση των αποτελεσμάτων των μελετών που έγιναν στα προηγούμενα στάδια, με στόχο να διασαφηνιστεί ο ρόλος του προπονητή και της παρέμβασης του και να βοηθηθεί η κοινωνική ένταξη. Τέλος, θα γίνει χαρτογράφηση των καλών πρακτικών και προτάσεις για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την παροχή βοήθειας στους προπονητές για την αντιμετώπιση της ομάδας-στόχο, προκειμένου να προωθηθεί η ποιότητα των κινήτρων και να καταστεί ο αθλητισμός ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. + πρόγραμμα.