Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στο Δήμο Ναυπλιέων, για απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη, ανατρέπει κυβερνητικό νόμο

31

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

O Δήμος Ναυπλιέων, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία,  αρνήθηκε να απαλλάξει πολίτη από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, επειδή δεν ήταν μόνιμη κάτοικος Ναυπλίου. Η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος και γνωμοδότησε ότι η διατύπωση του νόμου περί «δημότου» πάσχει.

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Ναυπλιέων τροποποίησε την απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου περί απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, απαλείφοντας τη διάκριση που υπήρχε σε βάρος των μη δημοτών και μόνιμων κατοίκων.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

O Δήμος Ναυπλιέων είχε αρνηθεί να απαλλάξει πολίτη από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, επειδή δεν ήταν μόνιμη κάτοικος Ναυπλίου. Η ενδιαφερόμενη ωστόσο είχε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο για την απαλλαγή, ήτοι 67% αναπηρία και οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του εισοδηματικού κριτηρίου της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συνήγορος ζήτησε από το Δήμο Ναυπλιέων να άρει τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των μη δημοτών ή μονίμων κατοίκων. Tο ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχει σε όλους αδιακρίτως τους Δήμους της χώρας την ευχέρεια να λάβουν αποφάσεις για τη φορολογική ελάφρυνση των δημοτών τους, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Όμως, η μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών και φόρων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξαρτάται από την εγγραφή ή μη στο δημοτολόγιο, ούτε από το είδος της κατοικίας (μόνιμη ή μη). Άλλωστε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού ορίζει υπόχρεους εκείνους που έχουν ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και κάνουν χρήση των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Συνήγορος θεωρεί ότι η τακτική αυτή των Δήμων, αφενός δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και αφετέρου εισάγει ανεπίτρεπτο κριτήριο διάκρισης των πολιτών.

Ο Δήμος Ναυπλιέων συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Συνηγόρου και τροποποίησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού απαλείφοντας τον όρο «μόνιμοι κάτοικοι».

Επίσης, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να απαλλαγεί η ενδιαφερόμενη από τα δημοτικά τέλη και για να της επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.